ابالغ آييننامه جديد انتخاب روساي فدراسيونهاي ورزشي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

آييننامه شــرايط احــراز و چگونگي انتخاب روســاي فدراســيونهاي ورزشي توســط معاونت توســعه ورزش قهرماني و حرفــهاي وزارت ورزش و جوانان به روســا و سرپرستان فدراســيونهاي ورزشي ابالغ شد. به استناد تبصره ذيل ماده 7 اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي مورخ ‪13۸1 ۲/ /11‬ هيات وزيــران، آييننامه شــرايط احراز و چگونگي انتخاب روســاي فدراســيونهاي ورزشــي در ۸1 ماده و 17 تبصره توســط معاونت ورزش قهرمانــي و حرفهاي وزارت ورزش و جوانــان تهيــه و تدوين و پس از تصويب آن در شــوراي معاونين وزارتخانه در اسفند سال ۵۹31، به تاييد وزير ورزش و جوانــان رســيد و از ۴1 فروردين ۶۹31 الزماالجراســت و كليه آييننامههاي مغاير با آن از اعتبار ســاقط ميشــود. مســعود سلطانيفر در روزهاي آخر سال قبل وقتي در ايران ورزشــي حاضر شد، از تغيير آيين نامــه انتخاباتي فدراســيونها خبر داد و از مــواردي كه به آن تاكيد كــرد اين بود كه ديگر منعي براي حضور روساي فدراسيونها يا سرپرستان، در انتخابات همان فدراسيون وجود نــدارد و آنها ميتواننــد بدون اينكه فدراســيون را ترك كنند، با حفظ ســمتي كه دارند، در مجمع انتخاباتي حاضر شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.