صعود چنگانيان به رده سوم

ردهبندي اسكواش آسيا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در آخرين رده بندي فدراســيون اسكواش آسيا، شــاملي اسكواشباز جوان ايراني دومي خود را در ردهبندي آســيا حفظ كرد و محمد چنگانيان نيز در رده زير 11 ســال به جايگاه سوم رسيد. با اعالم ردهبندي ماه آوريل 71۰۲ فدراسيون اســكواش آسيا ،)ASF( عليرضا شاملي، مليپوش جوان كشــورمان با كســب 1۹3/۹3 امتياز باالتر از رقباي خــود از هنگ كنگ، هند، اردن و پاكســتان و بعد از نماينده كشور مالزي در رده دوم باقي ماند. محمد كه ســال گذشته موفق به كسب عنوان قهرماني كشور شد، با كسب ۵/1۲1 امتياز باالتر از بســياري از رقباي مطرح از كشــورهاي مهم آسيا و بعد از نمايندگان مالزي و پاكســتان به رتبه سوم ردهبندي رده كمتر از 11 سال آسيا صعود كرد. حضور موفق چنگانيان در مسابقات بينالمللي جوانان ايران و «كي ال» مالزي باعث كسب امتياز الزم براي حضور در جمع 3 نفر برتر آسيا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.