ژيگالدو هم دعوت شد

دعوت پر شمار ديجورجي از واليباليستهاي لهستان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فردينانــدو دجورجي مربي جديد تيم ملي واليبال لهســتان اســامي بازيكنان دعوت شده به اردوي اين تيم را اعالم كرد. او در هر پست بازيكنان زيادي را انتخاب كرده و در پســت پاسوري هم 11 نفر را به اردو فراخوانده اســت. لوكاس ژيگادلو كه در تيم بانك ســرمايه و در پست پاسوري فعاليت ميكند جزو دعوت شــدگان به اردو اســت. فابين دريژگا، بينيك، كوبياك، موزدونك، ميكا و نوواكوفســكي از ديگر دعوت شدگان به اردو هستند. ايران و لهستان ۰3 ارديبهشت در ديداري تداركاتي به مصاف هم ميروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.