فريبا، همه كاره نيمكت استقالل؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

امــا مهمتريــن بخــش از محروميتهــاي اســتقالل در بازي با گســترش فــوالد غيبــت عليرضا منصوريان است. بدون شك تيمي كه سرمربياش را از دست ميدهد حتي اگر قبل و بعد از بازي به خوبي توسط او راهنمايي شــود اما در جريان بازي با مشكالتي مواجه ميشود. اصوال در اين شــرايط تيم تعادل رواني هميشه را نخواهد داشت اما محتمل است كه با حضور بهتاش فريبا اين مشكل هم برطرف شــود و مرد با تجربه و سرد و گرم چشيده نيمكت وظايف سرمربي اســتقالل را روي نيمكت انجام دهد. البته اين بدان معنا نيست كه تفكرات منصوريان از روي سكوهاي ورزشگاه بنيــان ديزل به پايين منتقل شــود. احتمــاال تعامالتي ميــان منصوريان و فريبا انجام ميشــود تا كار به نحو مطلوبي جلو برود.

نكته: اســتقالل در بــازي با گســترش فوالد از وجــود مهدي رحمتي هم بهره ميگيرد. دروازهبان با تجربهاي كه نشان داده اگر روي فرم بدني مطلوب باشــد ميتواند نتيجه را به سود آبيها تغيير دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.