دانيال ماهيني هم در تيررس استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اما اســتقالل براي سروســامان دادن به پســت هافبك-دفاع راست خود تنها رامين رضاييان را مد نظر ندارد. آبيها در اين پست روي ديگر بازيكنان ليگ هم نظرمساعد دارند و مذاكراتي را به صورت غير رسمي و از طريق واســطهها آغاز كردهاند. كاري كه ديگر تيمها هم انجام دادهاند و با وجود پايان نيافتن ليگ شانزدهم اما بــه دنبال جذب بازيكنان مورد نظر خود هســتند. آبيها اگــر نتوانند رامين رضاييان را به خدمت بگيرند دست ميگذارند روي دانيال ماهيني.

بازيكني كه در تركيب استقالل خوزستان نمايش خوبي داشــته و جزو بازيكنان منضبط و با اخالق اين باشــگاه هم محسوب ميشــود. ماهيني فصل قبل هم مورد توجه آبيها بود اما به داليلي جذب او ميسر نشد اما در اين فصل استقالليها جديتر به ماجراي جذبش ميانديشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.