تمرين در غياب كليديها

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بازيكنان اســتقالل ديروز از ساعت 12 در جلســه آناليز گســترش فوالد كه توســط كادر فنی و آناليزورها تهيه شده بود، شــركت كردند. پس از پايان جلسه آناليــز، بازيكنان زير نظــر علی چينی به دويدن دور زمين، كارهای اســتقامتی و بدنی پرداختند. از زمانی كه اســتيو جونز مربی بدنساز انگليسی استقاللیها تصميم به قطع همكاری گرفت، تمرينات بدنی زير نظر چينی انجام میشود. اميد نورافكن و وريا غفوری غايبان تمرين بودند. نورافكن به دليــل درگيری با يعقــوب كريمی از حضور در تمرينات منع شده و قرار است تكليف او پس از بازی با گسترش مشخص شود. غفوری هم مصدوم است. تعدادی از بازيكنان جوان ردههای اميد و جوانان در اين تمرين حضور داشتند. آخرين تمرين استقالل امروز در تهران برگزار میشود و سپس اعضای تيم با پرواز ساعت 16:30 راهی تبريز میشوند. استقالل بايد فردا به مصاف گسترش برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.