آبیها يكشنبه عازم ازبكستان ميشود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

برنامه ســفر استقالل به ازبكستان مشخص شد.استقالل براي ديدار مقابل لكوموتيو تاشكند ساعت 17 روز يكشنبه با پــرواز چارتر عازم ازبكســتان خواهد شد.طبق برنامه قرار است آبي پوشان روز يكشــنبه ابتدا در تهران تمرين كرده و پس از صرف ناهار از هتل المپيك راهي فرودگاه شــوند. با توجه بــه اينكه پرواز چارتر اســت آبي پوشــان بالفاصله بعد از پايان بازي ســاعت 23 روز سه شنبه هفته آينده به تهران بازخواهند گشت تا خود را براي ادامه مســابقات ليگ آماده كنند.ديدار تيمهاي استقالل و لكوموتيو تاشــكند ازبكستان ســاعت 15:30 سه شنبه هفته آينده برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.