ناصري:‌مطمئنم‌سياه‌جامگان‌در‌ليگ‌برتر‌م ‌يماند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اگرچه سياهجامگان براي فرار از ســقوط كار سختي دارد اما بازيكنان ايــن تيم خيلــي اميدوار بــه مانــدن در ليگ برتر هستند. شــايد به خاطر اينكه سياهجامگان فصل گذشــته و در روز آخر در ليگ برتر ماندني شد، اين اميدواري در بازيكنان تيم وجود دارد كه باعث ايجاد انگيزه در آنها شده.

محمد ناصــري دروازهبان ســياهجامگان كه با اطمينــان از ماندن در ليگ برتر صحبت ميكند، درباره شرايط فعلي تيمش و وضعيت خطرناكــي كه در جدول دارند، ميگويد: «تيم ما در سه بازي اخير نشان داد متحول شده و از شرايط بد گذشته فاصله گرفته. ما در دو بازي با پنالتي برد را از دســت داديم و شايســتگي گرفتن امتيازهاي بيشتري را داشتيم. اميدوارم در پنــج بازي باقيمانده بدشــانس نباشــيم و نتايــج خوبــي بگيريــم. شــك نكنيد تيــم ما در ليگ برتــر ميماند و من با اطمينــان اين حرف را ميزنم. فكــر ميكنم از بين ماشينســازي، صبا و ســايپا دو تيم ســقوط خواهند كــرد ولي تيم ما در ليــگ ميمانــد. بازي بعدي هم براي ما بســيار مهم اســت و از هواداران ميخواهم بــراي حمايت از ســياهجامگان به ورزشگاه بيايند. اميدوارم استقالل خوزستان را شكست دهيم.»

ناصري در رابطه با اينكه آيا از عملكردش در اين فصل راضي است يا نه، توضيح ميدهد: «من به يكســري از هدفهايم رسيدم، هرچند كه در چند بازي عملكرد خوبي نداشــتم. البته بايد بگويم در مجموع از عملكردم راضي هستم و اميــدوارم در بازيهاي باقيمانده هم نمايش مؤثري داشته باشم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.