هفته سيام ليگ یك 5 هفته، 5 فينال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پنج هفته به پايان ليگ يك باقي مانده كه هر هفتهاش براي تيمها يك فينال به حســاب ميآيد. امروز در رشت شاهد بازي بسيار حساسي خواهيم بود جايي كه سپيدرود رشت براي بازپس گرفتن صدر جدول از مس كرمان پذيرايي ميكند. تســاوي در اين بازي با باخت براي شاگردان نظرمحمدي هيچ فرقي نــدارد. از آن طرف بازيكنان منصــور ابراهيمزاده هم در صورت پيروزي ميتوانند در هفتههاي پاياني به ليگ برتري شدن اميدوار باشند.

تيم صدرنشــين گل گهر سيرجان هم بازي ســختي را در زمين خونه به خونه خواهد داشــت. ميزبان اميد زيادي به صعود ندارد اما درعوض براي ميهمان حتي يك امتياز اين بازي هم ارزشــمند است.پارس جنوبي كه در فاصله ســه امتيازي با صدر جدول قرار دارد ميزبان نساجي مازندران است. مهدي تارتار ميداند كه به هيچ وجه نبايد حريفش را دستكم بگيرد. ملوان با اينكه در رده چهارم جدول قرار دارد اما فاصلهاش با صدرنشين سه امتياز است.

محمد مايليكهن به خرم آباد رفته اســت.براي خيبر كه شرايط خيلي خوبي در جدول ندارد اين سه امتياز ميتواند حياتي باشد. فجر سپاسي براي ماندن بايد از مس در رفســنجان امتياز بگيرد.تيم استقالل اهواز كه يكي از كانديداهاي ســقوط به ليگ دسته دوم اســت و در ۹۲ بازي قبلي هم يك پيروزي به دســت نياورده ميزبان بادران تهران است. فوالد يزد هم براي بقا نياز به پيروزي مقابل نفت مسجدســليمان دارد. راهآهن در تهران از اكسين پذيرايي ميكند و آلومينيوم اراك در بازي خانگي مقابل ايرانجوان بوشهر به فكر جبران شكست هفته پيش است.

چهارشنبه 16 فروردین 96 مس رفسنجان ............................................................... فجر سپاسي (ورزشگاه شهداي رفسنجان)، ساعت 5۱:۶۱ خونه به خونه ......................................................... گل گهر سیرجان (ورزشگاه ۷ تير بابل)، ساعت 5۱:۶۱ سپیدرود رشت .................................................. مس کرمان (ورزشگاه شهيد عضدي رشت)، ساعت 5۱:۶۱ راهآهن تهران ................................................................ اکسین البرز (ورزشگاه شهيد درخشان صبا شهر)، ساعت 5۱:۶۱ خیبر خرم آباد ........................................................ ملوان بندر انزلي (ورزشگاه تختي خرم آباد)، ساعت 5۱:۶۱ آلومینیوم اراك ........................................... ایرانجوان بوشهر (ورزشگاه امام خميني (ره)اراك)، ساعت 5۱:۶۱ فوالد یزد........................................................... نفت مسجد سلیمان (ورزشگاه شهيد نصيري)، ساعت 5۱:۶۱ پارس جنوبي جم بوشهر ....................................... نساجي مازندران (ورزشگاه تختي جم)، ساعت ۰3:۶۱ استقالل اهواز ............................................................... بادران تهران (ورزشگاه تختي اهواز)، ساعت 5۴:۶۱

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.