سرمربی تيم زير 20 سال كيست؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ملي فوتســال زير ۰۲ ســال ايران بــراي برگزاري دو بازي تداركاتي با فرانســه روز دوشنبه وارد پاريس شد اما در حالي كه تمام اعضاي تيم موفق بــه گرفتــن رواديد شــده بودند، علي صانعي، ســرمربي تيم ملي فوتسال با صادر نشــدن رواديدش از همراهي تيم باز ماند.

در اين سفر عباس ترابيان با عنوان سرپرســت جديــد تيم ملي فوتســال بازيكنان را همراهي ميكند و مشخص نيســت هدايت تيم ملي را چه كسي بر عهده دارد.

ترابيان رييس كميته فني فوتسال درباره نرفتن علي صانعي سرمربي تيم ملي زير ۰۲ ســال فوتســال به فرانسه ميگويــد: «علي صانعي به دليل برخي از مشكالتي كه به وجود آمده، نتوانسته تيم ملي را همراهي كند. مربيان ديگر در فرانسه حضور دارند و مشكل خاصي پيش نميآيد.»

او در پاســخ به اين ســوال كه چه مشكالتي باعث شــده تا صانعي همراه تيم نباشــد اينطور ميگويــد: «دليل غيبت صانعي دير اقــدام كردن جهت ويزا در سفارت فرانسه بوده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.