ني‌كنفس:‌گرما‌مسلمان‌را‌عصبي‌كرده‌بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمدزبيــر نيكنفــس هافبــك صنعتنفــت آبادان بدون شــك بهترين بازيكن بازي با پرسپوليس بود.

نيكنفس كــه از پيروزي تيمش مقابل صدرنشــين ليگ برتر خوشحال اســت، دربــاره ايــن بــازي ميگويد: «ميدانســتيم كار ســختي داريم اما تالشــمان را چند برابر كرديم، رطوبت شــديد هــوا كار را براي هــر دو تيم ســخت كرد و بايد اين بــازي را پيروز ميشــديم تــا از وضعيــت خطر جدا شــويم. خدا را شــكر زحمــات تيم ما نتيجه داد و توانســتيم با يك برد مهم هواداران پرشورمان را خوشحال كنيم. ما برابر پرسپوليس مستحق برد بوديم و تيم پرســپوليس موقعيتهاي زيادي نتوانســت براي خود بسازد. مطمئنا ما در ليــگ برتر خواهيم ماند و بايد براي رتبههاي باالتر بجنگيم.»

نيكنفس درباره درگيري محســن مســلمان با بازيكنــان صنعتنفت هم ادامه ميدهد: «از همان ابتدا مســلمان عصبي بود، من چند بار در نيمه اول برابر كاميابينيا يا رفيعي محكم بازي كردم اما مسلمان اعتراض ميكرد، اين چيزها در فوتبال طبيعي است و فكر ميكنم گرما او را عصبي كرده بود.»

هافبك نفتيهاي آبادان درباره بازي با ذوبآهن ميگويد: «ميدانيم اين بازي براي ما و آنها سخت است و نميخواهيم از اصفهــان دســت خالــي برگرديم. به هميــن دليل با تمام قوا بازي ميكنيم و با روحيه بااليي كه داريم مطمئنا با تمام وجود در زمين حاضر ميشويم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.