تساوی‌ كافی‌نيست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

چهارشنبه ،96/1/16 هفته بیست و ششم شانزدهمین دوره لیگ برتر، ورزشگاه ثامن االئمه(ع) مشهد، ساعت: 16 داور: موعود بنیاديفر کمكها: رحیم شاهین، فرهاد مروجي

نگاه‌فنی

شرايط استقالل خوزســتان در جدول به شكلي است كه نه ســقوط ميكند نه سهميه ميگيرد. درواقع شــاگردان پورموسوي براي بهبود جايگاه شــان در جدول تالش ميكنند اما وضعيت سياه جامگان كامال متفاوت است. اكبر ميثاقيان از سه مســابقهاي كه هدايت تيم مشــهدي را برعهده گرفته ســه تساوي به دست آورده است اما امروز شايد تكرار آن نتايج در چهارمين بازي اش نتيجه خوبي نباشــد. اين تيم با بيست امتياز در مكان پانزدهم قرار دارد و اگر ســه امتياز اين بازي را به دست نياورد شــرايطش در چهار بازي پاياني به مراتب سختتر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.