چهره‌های‌ويژه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

گوران يركوويچ 86

شــايد اگر زودتر به ســياه جامگان ميآمد االن شــرايط اين تيم فرق ميكرد. گــوران يركوويچ در بازي هفته گذشته مقابل نفت تهران تك گل تيمش را زد.در روزي كه ميزبان بيش از گذشته به ســه امتياز بازي نياز دارد آمادگي اين مهاجم خارجي ميتواند اتفاق خوبي براي اكبر ميثاقيان باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.