شانس پیروزي ما بیشتر است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي حمودي كه چند سالي در استقالل بازي ميكرد، هميشــه و در هــر تيمي بوده مقابل پرســپوليس انگيزه خاصي داشــت و يكــي از بهترينهاي تيمش بــود. او حاال به عنوان مدافــع پيكان قصد دارد باز هم جلوي قرمزهاي پايتخت يك بازي خوب انجام دهد تا هم به تيمش كمك كند و هم اينكه استقاللي بودنــش را به اثبات برســاند. حمودي كه در بازي رفت مقابل پرسپوليس هم زننده يكي از گلهاي تيمش بود، حاال آماده است تا باز هم گل بزند. مدافع خوزســتاني پيكان در رابطه با وضعيت تيمش قبل از بازي با پرســپوليس ميگويــد: «بازي رفت هم با پرســپوليس به تســاوي رســيديم. نيمفصل اول روند خيلي خوبي بعــد از رويارويي با پرســپوليس پيدا كرديم و چهارم جدول شديم. با اين حال در نيمفصــل دوم نتايج خيلي خوبي نگرفتيم اما بعد از پايان عيد نوروز و در سال جديد پيكان يك برد خوب مقابل ماشينسازي كسب كرد كــه روحيه ما را باال بــرد.» علي حمودي با اشاره به اينكه تيمش به دنبال كسب سهميه آسيا است، ادامه ميدهد: «نگاهمان همچنان به بــاالي جدول اســت و هدفمان كســب ســهميه آســيا در پايان فصل است. 5 هفته باقي مانــده و بايد براي رســيدن به جايگاه چهــارم تالش كنيم. پرســپوليس هفته قبل شكست خورده و به دنبال جبران است. ما هم به دنبال ادامه روند رو به رشد خود هستيم. از اين بازي امتياز ميخواهيم و دست و پا بسته نيســتيم.» حمودي درباره شــانس قهرماني پرســپوليس هم اينچنين توضيــح ميدهد: «امسال همه چيز دست به دست هم داد كه پرسپوليس قهرمان شود. البته تيم آنها خوب است اما مثال براي تراكتورسازي شرايطي رخ داد كه از كورس قهرماني دور شــد. از سوي ديگر اشــتباهات داوري به صورت سهوي به سود پرسپوليس بوده.»

مدافع سابق اســتقالل درباره شرايطش در پيــكان هــم ميگويــد: «من نســبت به نيمفصل اول شــرايط خيلي بهتري دارم و از وضعيت خودم راضي هستم. انشاءا... در چند بازي آينده هم بتوانــم به پيكان كمك كنم. فعال صحبت خاصي براي فصل بعد نكرديم و تمركزم روي بازيهاي اين فصل است.»

جاللي اميدوار به كسب امتياز از پرسپوليس:

پيكان امروز بازي سختي مقابل پرسپوليس دارد چراكه قرمزهاي پايتخت هفته گذشــته باخت عجيبي متحمل شدند كه حاال به دنبال جبران آن و فاصله گرفتن از ديگر تيمهاي مدعي هســتند. به همين دليل به نظر ميرسد پيكان در ورزشگاه آزادي تهران كار سختي برابر پرسپوليس خواهد داشت. مجيد جاللي سرمربي پيكان كه پيشبيني ميكند شــانس تيمش براي پيروزي بيشتر اســت، درباره بازي امروز ميگويد: «فكر ميكنم همه حساســيتهاي اين بازي باعث ميشــود شاهد مســابقه باكيفيتي باشــيم و تماشــاگران از تماشاي آن لذت خواهند بــرد. من خيلي اميدوارانه به اين بــازي نگاه ميكنم و حس خوبي دارم. مطمئنم بازيكنانــم تواناييهاي خود را به معرض نمايش گذاشته و ميخواهند بهترين عملكرد را داشته باشند.»

جاللي با اشــاره به اينكه مرتضي آقاخــان از 2 هفته ديگر قادر به همراهي پيكان اســت، درباره اينكه فكر ميكند نتيجه بازي چطور رقم ميخورد، توضيح ميدهــد: «با توجه به انگيزهاي كه بازيكنانم دارند به اين بازي خوشبين هستم. هر چند فاصله دو بازي اخيرمان خيلي كوتاه بوده. بازيكنان با شــور و اشتياق در تمرينات حضور داشتند و اطالعات خوبي از حريف داريم. قطعا هر چقدر اطالعاتمان بيشتر باشد، موفقتر خواهيم بود.» سرمربي پيكان درباره اينكه در تقابل با پرسپوليس كمتر به اين تيم امتياز داده، ادامه ميدهد: «فكر ميكنم شــرايطي كه وجود دارد، شانس ما را براي پيروزي بيشتر ميكند. اين موضوع را با بازيكنان در ميان گذاشتم. خوشبختانه نگاه آنها به اين ديدار اميدوارانه است.»

مجيد جاللي در رابطه با تقابل گادوين منشــا با پرسپوليســيها ميگويد: «همه به اين نتيجه رســيدهاند كه منشــا چه بازيكن خوبي اســت. خوشحالم توانســتهايم از راه منطقي چنين بازيكني را با 100 هزار دالر جذب كنيم. اين در راســتاي رســالتي اســت كه ما مربيان داريم. ما بازيكنان خارجي ديگري آورديم كه رقمشان پايينتر از منشا بود اما كيفيت الزم را نداشتند. منشــا مثل ساير بازيكنان براي بازي امروز انگيزه دارد. مورد ديگري كه ميخواستم بگويم اين است كه اگر منشــا در تيم ديگري بازي ميكرد يا اگر به تيم ديگري برود، شــايد نتواند به موفقيتهايش تداوم دهد. دليل نخســت موفقيت منشا اين است كه بازيكنان ما سعي ميكنند با توجه به شناختشان از منشا، او را در موقعيت گل زدن قرار بدهند. خود منشــا هم در موفقيتش نقش داشته كه اين مساله به خاطر موفقيت تيمي بوده. اميدوارم او در ادامه كار راه درستي را انتخاب كند.»

جاللي در رابطه با اينكه آيا ايــن بازيكن نيجريهاي قراردادش را تمديد كرده يا نــه، ادامه ميدهد: «خير، قراردادش را تمديد نكرده.» ســرمربي پيكانيها در ارتباط با آينده تيمش در ديدارهاي باقي مانده ليگ برتر ميگويد: «بارها به اين مساله اشاره كردم كه پيكان خودش را براي ماندن در ليگ بست. ما جزو سه تيمي بوديم كه از ليگ دسته اول به ليگ برتــر آمديم. مجموعه ما از مربيــان، بازيكنان و مديران تالششــان اين بود كه فضاي آرامي را ايجاد كنند. ما ســعي كرديم ســطح ذهني بازيكنان را افزايش دهيم و آنها به اين باور رسيدند كه ميتوانند در ليگ بمانند. پس از اين موضوع، اهداف ديگري ترســيم كرديم. شــايد راهي كه در پيش گرفتيم در حد ظرفيت تيم بوده ولي اگر بخواهيم بهتر از اين عمل كنيم، بايد تيم قويتري داشته باشيم. در بازيهاي باقــي مانده ميتوانيم جزو تيمهايي باشــيم كه دنبال كسب سهميه هستند.»

مجيد جاللي در رابطه با اينكه آيا در بازي مقابل پرسپوليس به ضدحمالت چشــم خواهيد دوخت يا بازي هجومي انجام خواهيــد داد، اينچنين توضيــح ميدهد: «اگر تيمي روي ضدحمله كار ميكند، كار اشــتباهي نيست. تاكتيكي كه هميشــه به كار بســتم و به آن هم افتخار ميكنم، نمايشي خوب مقابل تيمهاي بزرگ است. گاهي اوقات اتفاق افتاده ما مقابل تيمهاي بزرگ خــوب بازي كرديم و خوب هم نتيجــه گرفتيم. بعضي وقتها هم شده كه خوب بازي كرديم اما نتوانستيم نتيجه بگيريم كه ايــن موضوع من را آزرده ميكند. اينكه مقابل يك تيم بد بازي كنيم و نتيجه بگيريم هم مرا راضي نميكند.»

جاللــي با بيان اينكه براي ســال آينده، جلســه خاصي با مديريت باشگاه پيكان نداشته، ميگويد: «مسووالن باشگاه به صورت شفاهي از من خواستند براي سال آينده به آنها برنامه بدهم. من هم برنامهام را آماده كردهام اما هنوز كسي از من نخواسته كه آن را ارائه كنم.» معلوم اســت كه روي امتیاز میزباني تان در این بازي حســاب ویژهاي باز كردید كه ميخواهید در یادگار امام(ره) بازي كنید. همين طور اســت. بــا توجه به اينكه ميزبان مســابقه هم هستيم بايد تمام ســعي و تالش مــان را بكنيم تا با كســب امتياز الزم، جايگاه مان در جدول ردهبندي را هم بهتر كنيم. فكــر ميكنید هــواداران تراكتورســازي در ایــن بازي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.