ابراهیمزاده: گسترش براي خودش بازي ميكند نه تراكتور

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

گسترشيها در شرايطي قرار است در زمين يادگار امام به مصاف استقالل بروند كه بازيكنان اين تيــم عملكرد نه چندان قابل قبول خود مقابل تراكتورسازي را به خاطر كيفيت نامناسب زمين اين ورزشگاه ميدانند. مســعود ابراهيــمزاده مدافع - هافبــك تيم گســترش فــوالد در مورد تســاوي تيمش مقابل تراكتورســازي در شهرآورد تبريز، توضيح ميدهد: «متأسفانه شهرآورد تبريز بازي چندان جذابي از آب در نيامد. بازي كيفيت چنداني نداشت كه فكر ميكنم اين موضوع به خاطر كيفيت افتضاح زمين چمن ورزشــگاه يادگار امام (ره) تبريز بود. هر چند ما در دقايق پاياني چند فرصت خوب داشــتيم امــا در كل نتيجه بازي كامال عادالنه بود.»

مســعود ابراهيمزاده، هافبك دفاعي گســترش فوالد، درباره مســابقه تيمش و اســتقالل ميگويــد: «همــه ميدانند كه اســتقالل تيم بزرگي اســت. آنها در هفتههاي گذشــته هم در ليگ قهرمانان آســيا و هم در ليگ برتــر، نتايج خوبي گرفتهانــد. ما مطمئنــا كار راحتي مقابل استقالل نخواهيم داشت.» او در واكنش به طرح اين موضوع كه گســترش فوالد ميتواند بــا متوقف كردن اســتقالل، به تراكتورســازي هم براي بازگشت به رده دوم جدول ردهبنــدي كمك كند، تأكيد ميكنــد: «ما بــراي هيچ تيمــي، حتي تراكتورســازي بازي نميكنيم. گسترش فوالد فقــط براي خودش بــازي ميكند و هيچ تيم ديگــري را در نظر ندارد. يك امتياز ديدار مقابل اســتقالل هم به هيچ وجه به درد گسترش فوالد نميخورد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.