سکوت كوروشي در باره مشکل انضباطی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سيامك كوروشــي، مدافع سايپا در واكنش به اينكه سايپا در ليگ برتر ميماند؟ اينطور ميگويد: «چند تيم پايين جدول از نظر امتيازي به يكديگر نزديك هســتند و به هر حال ســايپا نيز يكي از گزينههاي سقوط به شمار ميرود. در هفتههاي آتي بايد تمركزمان را بيشتر كنيم چرا كه شــرايط سخت شده و بايد در بازيهاي آينده به هر طريقي خودمان را از انتهاي جدول دور كنيم.» او درباره مشكلي كه پيش از عيد براي او پيش آمد و به كميته انضباطي باشگاه دعوت شد، تأكيد ميكند: «نمي خواهم خيلي درباره اين موضوع صحبت كنم اما بايد بگويم هيچ مشــكلي ميان من و باشگاه يا شخص آقاي فركي نيســت. مهم اين است كه باالخره به تمرينات برگشتم و اتفاق خاصي رخ نداد.» كوروشــي درباره باخت سنگيني كه تيمش مقابل سپاهان متحمل شد، ميگويد: «نميدانم چرا ميگويند باخت سنگين در حالي كه با اختالف دو گل ما بازنده بازي بوديم. ضمن اينكه پورقاز نيز اخراج شد و از سويي در سپاهان نيز تغيير و تحوالتي به وجود آمده بود و انگيزه آنها را دو چندان ميكرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.