شايعه مربیگری مجیدي در سايپا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشگاه سايپا براي مربيگري اين تيم در فصل آينده به دنبال محبوب استقالليها رفت. فرهاد مجيدي كه حضور در كالسهاي پيشــرفته مربيگري را در اروپا دنبال ميكند با پيشــنهاد مربيگري از سوي باشگاه سايپا مواجه شــده است. در خصوص پيشنهاد مربيگري به مجيدي گفته ميشود اين پيشنهاد از سوي باشگاه سايپا رقم خورده اما مجيدي اعالم كرده كه فعال قصد مربيگري ندارد. او ترجيح ميدهد شــروع مربيگري خود را با اســتقالل داشته باشــد كه با توجه به نتايج خوب منصوريان در استقالل در حال حاضر شرايط براي اين اتفاق امكان پذير نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.