«ليگ يك»؛ جذابتر از ليگ برتر

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

فقط 5 هفته تا پايان ليگ 18 تيمي و 34 هفتهاي دسته اول فوتبال كشور باقي مانده اســت و اگر مدعي شويم گرما و جذابيت و شدت رقابت در اين ليگ بيشتر از ليگ برتر است، سخني به گزاف نگفتهايم. به رغم شكســت اخير پرســپوليس در آبادان و خطرات بالقوهاي كه تقابل امروز ســرخها بــا پيكانيها در بــر دارد، چنانچه فيفا بــا حكم انضباطي احتمالياش در اين رقابت ورود و امتيازي از پرســپوليس كســر نكند اين تيم به لطف 9 امتياز برترياش بر اســتقالل و تراكتورسازي پيشتازي خود و به تبع آن شــانسهاي قهرمانياش را حفظ خواهد كرد و رقابت در اين ليگ بيشتر متمركز بر رتبههاي دوم و سوم و به تبع آن كسب سهميههاي آسيايي و پرهيز از سقوط به دستههاي پايينتر است. رقابت نزديك 5 مدعي اين در حالي است كه اينك 5 تيم در «ليگ يك» شانسهايي بالنسبه برابر براي راهيابي به ليگ برتر و كســب دو رتبه نخست «ليگ يك» دارند و در 5 هفته پيش رو هر اتفاقي برايشــان متصور اســت. تيم محمد مايليكهن (ملوان) كه با قطع كردن چند بار نوار صدرنشــيني ســپيدرود رشــت در چند نوبت پيشــاهنگ شده بود، به سبب نتايج ضعيف و مساويهاي مكرر هفت هشــت هفته اخيرش به رده چهارم جدول تنزل كرده و ســپيدرود كه در طول فصل هميشــه مدعي نخســت صعود جلوه كــرده بود، حاال با 2 امتياز عقبافتادگي نســبت به گل گهر سيرجان كه هدايت آن با وينكو بگوويچ كروات (ولي ايراني!) اســت به رده دوم فرو افتاده و رتبه اول را به سيرجانيها سپرده است. پارس جنوبي جم كه ســرمربياش مهدي تارتار اســت و مثل مس كرمان كمترين شكست را در اين فصل داشته (هر دو فقط 3 مورد) در 3 امتيازي گلگهر قرار دارد و مس كرمان سلطان تساويهاي اين ليگ نيز با 5 امتياز كمتر از گلگهر در جاي پنجم آرميده است. غيرقابل پيشبيني پيشبيني در چنين شرايطي و تشخيص سيماي دو تيمي كه باال ميروند، كار بســيار سختي است زيرا هم اســترسها دامان تيمها را ميگيرد و هم اكثر ديدارهاي ليگ دســته اول پاياپاي و تيمها در ســطحي تقريبا برابر هســتند. مس كه شــروع بدي داشــت و در يك مقطع هم رگباروار نتايج مســاوي ميگرفت پس از ترديدهاي اوليهاي كه نســبت به كادر فنياش وجود داشــت، سرانجام با سرمربي نامدارش به ريتمي رسيد كه ميخواهد و هــر چند به گفته عدهاي براي راهيابي به ليگ برتر قدري دير شــده اما منصور ابراهيمزاده هنوز به اين مســاله خوشبين است و يكي دو برد ديگر ميتواند نارنجيهاي كرمان را به اين امر بسيار خوشبين سازد و به جايگاه قبليشان در ليگ برتر نايل كند. جوالن مربيان نامدار حضــور تعدادي قابل توجه از مربيان نامدار ليگ برتري در صحنه «ليگ يــك» به معناي جذابيت هر چه بيشــتر اين پيكارها اســت و اضافه بر افرادي كه نامشــان آمد، يحيي گلمحمدي و سيروس دينمحمدي نيز اينك در اين ليگ شــاغلاند. يحيي البته اكسين تحليل رفته را چندان احيا نكرده و در اواســط جدول جا خوش كرده و دينمحمدي بيشــتر مشــغول ترميم اتفاقات منفي قبلي در راهآهن بوده و كســي از او توقع صعود نداشته است. مهدي پاشــازاده در يكي دو ســال اخير دو ســه باري به اين ليگ ورود و خروج داشــته و نادر دستنشــان كه به صنعت نفت رفته بود حاال به ليگ دســته اول بازگشته است تا «خونه به خونه» بابل را به اوج برساند كه البته براي اين امر نيز دير شــده اســت. فيــروز كريمي رهبر فعلي صنعت نفت هم فصل جاري را در ليگ يك (اكســين) شروع كرد و اگر از علي نظرمحمدي كم تجربه كه در ســپيدرود خوب كار كرده اســت بگذريم، اولويت با مربيان پرســابقهتر و مشهورتر بوده است و حاج غالم پيرواني شيرين و دوستداشــتني نيز 6 ماهي است كه دوباره پا به پاي فجرسپاســي غصه ميخــورد و اگر فجر به «ليگ »2 ســقوط كند (كه چندان هم از آن مبري و دور نيســت) اكثر شــيرازيها را در اين غصه شريك خواهد كرد. تبريك ديرهنگام حتي به استقالل اهواز «ليــگ يك» البته مثل معمول حاشــيه و درگيري هم زياد دارد اما اندك مدتي بعد از جشــنهاي شيرين نوروز اجازه بدهيد كه ذكري از آنها نكنيم و سال نو را ولو ديرهنگام به تمام تيمهاي اين ليگ تبريك و خسته نباشيد بگوييم. حتي به اســتقالل اهواز كه با انجــام كاري تاريخي و برگزاري 29 بازي و عدم كسب حتي يك برد در راه سقوطي محتوم و تلخ به «ليگ »2 قرار دارد. اين همان تيمي است كه اگر 9 سال پيش يك خطاي داوري در هفتههاي آخر ليگ برتر برايش حادثه نميشد، ميتوانست قهرمان آن ليگ هم بشود. انشاءا... كه خير است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.