روزهاي دور از فوتبال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

شــوك آخر ســال را عبدا... ويســي به ليگ برتر وارد كرد؛ با كنــار رفتنش از ســپاهان كــه اصفهانيهــا آن را يك توافق اعالم كردند و خود ويســي اخراج خواندش. ويســي كه بعد از قهرماني فصل پيش با اســتقالل خوزســتان گفته بود وقتش رســيده خودم را در يك تيم بزرگ محك بزنم، در ســپاهان مدام آرامش را جستجو ميكرد. او در همان ابتداي ورودش به اصفهان با داســتان عجيب و غريب محرم نويدكيا روبهرو شد و بعد از تغيير مديريت باشــگاه ســپاهان هم بارها و بارها شايعه بركنارياش را شنيديم. خبري كه حتي وقتي رنگ واقعيت به خود گرفت، تكذيب شــد اما عبدا... ويسي همانطور كه خودش ميگفت، در پايان ســال اخراج شده بود. همين اخراج بود كه او را به سرزمين مادرياش در خوزستان بازگرداند؛ به روستاي رودزرد كه هميشــه با افتخار نامش را بــه زبان ميآورد و اين روزها بيش از هميشــه به آنجا ســفر ميكند. ويسي كه مثل روزهاي مربيگرياش دوباره روزه ســكوت گرفته، حاال در كنار خانوادهاش در اهواز به استراحت مشغول است و سيزده بهدر را هم در زادگاهش گذراند. اين تازهترين تصوير از عبدا... ويســي اســت كه با ناكامي به خانهاش بازگشته و فعال دور از فوتبال، روزگار ميگذرانــد. جالب اما چهره متفاوت اوســت در لباس بختياري و چهره متفاوتي كه در روز طبيعت از اين مربي جوان به ثبت رســيده است. البته با شناختي كه از ويسي و عالقهاش به فوتبــال و مربيگري داريم، ميدانيم كــه روزهاي دوري او خيلي طول نخواهد كشيد و شايد حتي پيش از پايان فصل به ليگ برتر برگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.