زهرا نعمتي :خداحافظي برايم زود است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن وظیفه ‪Mohsen Vazifeh‬

زهرا نعمتی با اشاره به قرار گرفتن نامش در كتاب گينس میگويد: «اولين زن ايرانی ام كه نامش در كتاب گينس ثبت شده است ».

يكي از چهرههاي شــاخص ورزش ايران در سال 95 زهرا نعمتي بود. بانوي افتخار آفريني كه با حضور در بازيهاي المپيك و پارالمپيك نمايش خيره كنندهاي را در مراســم افتتاحيه اين مســابقات داشــت. البته موفقيتها و افتخار آفرينيهاي او فقط به اينجا ختم نشــد. بلكه بعد از بازيهــاي المپيك و پارالمپيك هم او به عنوان برترين تيرانداز در رشــته تير و كمان جهان انتخاب شــد و در اولين روزهاي سال 96 هم براي حضور در مراســم اجلاس به نمايندگي از ايران دعوت شد. ديروز هم خبري منتشــر شــد مبني براينكه به عنوان اولين بانوي مســلمان كه در پارالمپيك لندن به مدال طلا رسيد نامش وارد كتاب گينس ميشــود. اين همه افتخار براي اينكه شــرايط براي يك مصاحبه با او فراهم شــود، كافي است.

خانم نعمتي قبل از پايان ســال 95 قصد داشتيم گفتوگويي را با شما داشته باشيم اما نتوانستيم شما را پيدا كنيم.

بله مــن بايد عذرخواهــي كنم چرا كه مشكلات زيادي وجود داشــت و درگير برخي از كارها بودم به همين دليل نميتوانســتم در كنار شما باشم.

حالا از اتفاقات خوب سال 95 تعريف كنيد. سال پر فروغي داشتيد.

بله سال بسيار خوبي برايم بود. حضور در المپيك و پرچمداري كاروان ايران و همچنين مدال طلاي پارالمپيــك همه از اتفاقات زيباي ســال 95 بود اما از همه شــگفت انگيزتر برايم دختر خانم برزيلي بود كه به خاطر علاقهاي كه به من داشت به ورزشگاه ميآمد و اين برايم از هر چيزي جالبتر بود. مردم برزيل در آن موقع همانند مردم ايران در كنارم بودند و نگذاشتند احساس تنهايي كنم.

امــا المپيك بدون مدال براي شــما گذشت.

به هر حال تلاشــم را كردم. البته برايم گرفتن ســهميه به اندازه مدال طلاي المپيك ارزشمند بود.

اين ميتواند اين معني را داشته باشد كه شــما اصلا براي كســب مدال انگيزه نداشتيد؟

نه اين تعبير شــما درســت نيست. من تمام تلاشــم را كردم. همه ورزشــكاران كه به بازيهــاي المپيك ميروند براي كســب مدال تلاش ميكننــد اما واقعا من شــرايطم خيلي ســخت بود. انگيزه داشــتم اما رقباي من براي گرفتن مدال خيلي آماده بودند. فشــاري كه به من وارد ميشد روي حريفانم نبود. ضمن اينكه من روي ويلچر نشسته بودم و حريفانم ايستاده بودند و همه اين موارد برايم ســخت و دشــوار بود. واقعا نبايد توقع مدال از من داشته باشيد.

منظــورم اين بود كه شــايد گرفتن سهميه شما را راضي كرده باشد.

نه. همه ورزشــكاران براي رســيدن به بالاتريــن افتخــار و موفقيت هميشــه تلاش ميكنند و من هم هرگز كم نگذاشــتم و تمام تلاشــم را كردم اما المپيك واقعا با هر رويداد ديگري فرق ميكند. هر ورزشــكاري كه به اين مســابقات ميآيد با تمام توان ميآيد. دوست داشــتم همه توانم را بگذارم و به عشــق مردم هم اين كار را كردم. ضمن اينكه انگيزه زيادي داشتم و در پارالمپيك هم از همه حريفان سرتر بودم.

و شايد ديگر فرصت تكرار حضور در اين رويداد مهم را نداشته باشيد؟

برنامهريزي كردهام كــه المپيك توكيو هم حضور داشته باشم.

بنابراين بــراي ســال 96 هم بايد برنامهريزي خوبي داشته باشيد؟

بله ميخواهــم از ابتدا در تمرينات تيم ملي المپيك و پارالمپيك به طور منظم حضور داشته باشم.

چقدر خوب. شما قبلا گفته بوديد بعد از ريو فقط به پارالمپيك فكر خواهيد كرد؟

بله بعــد از بازيهاي ريو تصميم گرفته بودم كــه فقط به پارالمپيك فكر كنم اما وقتي با مردم رودررو ميشــدم مخالفتهاي زيادي صورت ميگرفت و همين نظرم را تغيير داد.

پس براي توكيو منتظر يك سورپرايز از جانب شما باشيم؟

من هميشه براي سربلندي ايران تلاش كردم و اميدوارم كه باز هم بتوانم باعث افتخار ايران باشم. البته سختيهاي زيادي را در دوره گذشته متحمل شدم. براي فعاليتم در دو بخش در ايــن دوره هم به هماهنگي بيشــتري بين كميته ملي المپيــك و كميته ملي پارالمپيك نياز است. هميشه براي بهترينها تلاش ميكنم اما در عين حال با واقعيتها هم كنار ميآيم.

روز گذشــته نام شــما به همراه سه ورزشــكار افتخار آفرين ديگر در كتاب گينس ثبت شد. كمي در اين باره توضيح ميدهيد؟

بــه عنوان اولين بانوي مســلمان كه در بازيهــاي پارالمپيك به مدال طلا رســيدم و ركــورد خيلي خوبي كه در آن زمان ثبت كردم نامم وارد اين كتاب شد.

قرار بود فدراسيون تير و كمان از شما به خاطر كسب سهميه بازيهاي المپيك ريو تقدير كند اما ظاهرا هنوز جايزه شما را پرداخت نكرده است؟

نه هنوز فدراســيون تير و كمان جايزه ما را پرداخت نكرده اســت. البته قرار است كه به زودي اين كار را انجــام بدهد. كاپ بهترين تيرانــدار دنيا الان در فدراســيون تير و كمان اســت و قرار است در مراســمي هر دوي اين كارها را انجام دهند.

نكنــد كاپ بهترين تيرانداز شــما هــم بــرود كنــار جايــزه 100 ميليون توماني؟

نــه نميرود. فدراســيون قصد دارد اين كار را انجام بدهد اما به هر حال فدراسيون هم مشــكلاتي دارد كه اميدوارم همه فدراسيونها مشكلاتشان بر طرف شــود و اوضاع مالي آنها به نحوي شــود كه بتوانند بــه وعدههايي كه ميدهند عمل كنند.

خانم نعمتي تا چه زماني به حضور در ورزش قهرماني فكر ميكنيد؟

براي خداحافظي الان خيلي زود اســت. تا زماني كه ببينم ميتوانم موفقيتهاي بزرگي را براي ورزش ايران به دســت آورم و دل مردم ورزش دوست ايران را خوشحال كنم به ورزش قهرماني ادامه ميدهم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.