نصيرشلال: سهراب به تمرينات برگردد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ترك اردوي تيم ملي به دليل مشكلات مالي؟

ســهراب مــرادي اردوي تيم ملي وزنه برداري را ترك كرده اســت كه همين شــايعه قهر او به دليل مشــكلات مالي را تقويت ميكند. نواب نصير شــلال مشــاور فني تيم ملي وزنهبرداري در اين بــاره گفت: «اتفاق خاصي نيفتاده و اين موضوع تا آخر هفته حل ميشود. از طرفي انتظارات فدراسيون هم از لحاظ مالي از سمت وزارت ورزش و كميته ملي المپيك برآورده نشده و اين مشكل سلسلهوار به وزنه برداران سرايت پيدا ميكند.»

نصير شــلال همچنين ادامه داد: «شرايط مســاعد اســت. تيمي كه داريــم تقريباً جوان اســت. اميدوارم در مســابقات بزرگسالان آسيا و كشــورهاي اسلامي نمايندههاي خوبي باشند و نتيجــه خوبــي بگيرند.» نصيرشــلال درباره ركوردهاي مليپوشــان هم گفت: «به هر حال شرايط اردو خوب است و تمرينات نرمالتر شده و مليپوشان هم تلاش ميكنند به ركوردي كه مدنظر خودشــان و كادر فني است برسند تا در مسابقات نتيجه خوبي كسب كنند.»

او در مورد مصدوميت سليماني و محسن بهرامزاده ادامه داد: «سليماني كــه از ناحيه پا مصدوم شــده بــود، اين هفته براي معاينــه آخر ميآيد، او تمريناتش را هم شــروع كرده اما هنوز مشــكل دارد. محسن بهرامزاده هم از ناحيه فيله كمر دچار كشــيدگي شده و تحت درمان قرار دارد و از طريق فدراسيون پزشكي مراحل درماني خود را پيگيري ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.