واليباليستهاي ناشنوا به اردو رفتند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نخستين اردوي تيم ملي واليبال ناشنوايان مرد ايران به منظور شركت در بيست و سومين دوره المپيك تابستاني ناشنوايان 2017 تركيه، از ديروز )سهشنبه( در تهران آغاز شد. براي اين اردو، محمد تركاشوند، سرمربي تيم ملي واليبال ناشــنوايان 20 بازيكن را دعوت كرد كه اين نفرات قرار است از 15 تا 25 فروردين ماه در كمپ تيمهاي ملي اين فدراســيون تمرينات خود را دنبال كنند. ســيد نعمت مقيمي و داود آهنگري )مربيان(، عليرضا طلوع كيان )آناليزور( و غلامرضا پارسا بهعنوان بدنساز، تيم ملي واليبال ناشنوايان را هدايت ميكنند. بيست و سومين دوره المپيك تابستاني ناشنوايان 2017، اواخر تيرماه سال جاري در سامسون تركيه برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.