صعود سعيد ملايي به جمع 10 جودوكاي برتر جهان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تازهتريــن رده بنــدي برترين جودوكاهاي دنيا از ســوي فدراســيون بينالمللي اعلام شــد. بر همين اساس جودوكاي المپيكي ايران پس از كســب مدالهاي نقره گرنداســلم باكو و برنز گرندپري گرجستان به رده دهم برترين جودوكاهاي جهان صعود كرد تا بيشــترين موفقيت را در بين ورزشــكاران ايراني داشته باشد.

در جديدترين ردهبندي برترين جودوكاهاي جهان، سعيد ملايــي جودوكاي وزن 81- كيلوگرم ايران و يكي از نمايندگان ايــران در المپيك 2016 ريو در رده دهــم برترينهاي جهان جاي گرفت.

سعيد ملايي چند روز پيش در مسابقات بينالمللي جايزه بزرگ تفليس به مدال برنز رسيد و همين مدال برنز در صعود او در جدول رده بندي تاثير بسيار زيادي داشت.

جــواد محجوب ديگر نماينده المپيكــي ايران نيز در وزن 100- كيلوگــرم در جايــگاه 33 جهان قــرار گرفت. همچنين عليرضا خجســته كه به دليل احتمال رويارويي با نماينده رژيم صهيونيســتي نتوانست راهي المپيك ريو شــود، در وزن 66- كيلوگرم در رده ۴0 برترينهاي دنيا قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.