كشتيگيران خوزستان و تهران به مسابقات مراكش اعزام ميشوند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم كشــتي فرنگــي بزرگســالان اســتان خوزســتان و تيــم كشــتي آزاد نوجوانان اســتان تهــران بــه رقابتهاي بينالمللي دوســتي ايــران و آفريقا اعزام ميشوند.

بــا توجــه بــه قهرماني تيم كشــتي فرنگي بزرگســالان اســتان خوزستان در رقابتهــاي قهرماني كشــور ســال 95 و نايــب قهرماني تيم كشــتي آزاد نوجوانان اســتان تهــران در رقابتهــاي قهرماني كشــور ســال 95، مجوز حضور اين 2 تيم در مســابقات بينالمللي دوســتي ايران و آفريقا كه طي روزهاي 12 و 13 ارديبهشت مــاه در كشــور مراكش برگزار ميشــود، داده شد.

هزينــه بليــت رفــت و برگشــت به صــورت كامــل شــامل 8 كشــتيگير، 2 مربــي و يك سرپرســت براي هــر تيم به اين رقابتها بر عهده فدراســيون كشــتي خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.