پولادگر ناظر فني مسابقات آزاد قزاقستان شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با اعلام ریيس فدراسيون جهاني تكواندو

رييس فدراســيون جهاني تكواندو، ســيدمحمد پولادگر را بهعنوان ناظر فني مســابقات آزاد قزاقستان منصوب كرد. مســابقات آزاد قزاقستان از دوم ارديبهشت ماه به مدت 3 روز به ميزباني «آتي راو» قزاقستان برگزار ميشود. برهمين اســاس دكتر «چو» رييس فدراســيون جهاني تكواندو، سيدمحمد پولادگر رييس فدراسيون تكواندو كشورمان را كه نايب رييس اتحاديه تكواندو آسيا نيز است، بهعنوان ناظر فني WTF() اين مسابقات منصوب كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.