پيولي: من را از اخراج نترسانيد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

سمپدوريا بازي باخته در سنسيرو را برد تا اميدهاي اينتر براي رسيدن به سهميه ليگ قهرمانان كمرنگتر از قبل شــود اما استفانو پيولي مربي اينتر از اخراج شــدن نميترسد. اينتر با اين شكســت 9 امتياز با رده سوم كه آخرين ســهميه ليگ قهرمانان در ايتاليا را به دســت ميآورد، فاصله دارد آن هم در فاصله 8 هفته به پايان ليگ امــا پيولي گفت: «من هيچ ترس و نگراني ندارم مگر از بابت گرفتن بهترين بازي از تيم. نتايج تعيينكننده اســت اما شــما خيلي حرفها ميزنيــد، من نگران نيستم. روز آخر ليگ همه چيز معلوم ميشود، تــا آن موقع فرصت داريم كيفيت تيم خود را نشان دهيم.»

در پايــان بــازي هــواداران حاضر در سنســيرو اينتر را هو كردند و پيولي دراين باره گفت: «شــما هــو ميشــويد اگر تمام توانتــان را در زميــن خرج نكنيــد و نهايت كيفيت تان را نشــان ندهيــد. تا قبل از گل تساوي ســمپدوريا ما خوب بازي كرديم اما بعد از آن انســجام خود را از دســت داديم و ازهمگســيخته بازي كرديــم. فرصتهايي داشتيم كه دوباره جلو بيفتيم اما بايد بيشتر شــكل يك تيم ميبوديم. اين هدف ما است، اگر شــما وقت زيادي را صــرف بازي فردي كنيد، آنگاه همه تيم رنجش را خواهد برد.»

گابريل باربوســا يا همان گابيگل وقتي متوجه شــد بهعنوان تعويضــي آخر به زمين نميرود عصباني شــد. هفــت دقيقه قبل از پنالتــي پيروزي بخش ميهمــان، ژوائو ماريو بــه جاي ايوان پريشــيچ به ميــدان رفت كه آخرين تعويض اينتــر بود. پيولي گفت: «فكر ميكنم كساني كه بازي نكردند ناراضي بودند اما كســاني كه بازي كردند هم ناراضي بودند. مــن با همه حرف ميزنم نه با بازيكن خاصي. پريشيچ مصدوم شده بود و ترجيح دادم براي كنترل بازي ماريو را به زمين بفرستم.»

مارســلو بروزوويــچ بعــد از يك بازي ضعيف در دقايق آخر با دفع توپ با دســت پنالتــي داد و اينتــر بازنده شــد اما پيولي گفــت: «ما با 11 نفر بازي ميكنيم و با 11 نفر ميبازيم، هيــچ كس را به خاطر باخت سرزنش نميكنم ».

ماركــو جامپائولو مربي ســمپدوريا هم گفت اين پيروزي تغييري در روند مذاكراتش با باشگاه ايجاد نميكند و او امروز )چهارشنبه( قراردادش را تمديد ميكند. سمپدوريا با اين برد در رده نهم ماند اما براي كســب سهميه ليگ اروپا اميدوار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.