رونالدو: در منچستريونايتد هنر فوتبال را آموختم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

كريســتيانو رونالدو خــط توليد كفشهاي ورزشــي جديدش را به راه انداخته است و آن را تقديم به دوران حضورش در منچســتريونايتد كرده است.

رونالدو در اســپورتينگ ليسبون شماره 28 را ميپوشيد اما سر الكس فرگوســن اصرار داشــت كــه او در يونايتد پيراهن 7 را به تن كند، يعني پيراهني كه ديويد بكام، اريك كانتونا و جرج بست ميپوشيدند. اين بازيكن پرتغالي گفته مربي اسكاتلندي مانند پــدرش در فوتبال بــوده و يونايتد را جايي ميداند كه هنر فوتبال را در آن فراگرفته است.

او با يونايتد توانست يك قهرماني جام حذفي، ســه قهرماني پياپي ليگ و يــك قهرماني ليــگ قهرمانان را به دســت بياورد. او در رئــال مادريد به افتخارات ديگري هم رســيد اما اين بازيكن 32ســاله فرامــوش نميكند كه از كجا آمده است. او گفت: «يادم هست كه ليسبون را به مقصد انگليس ترك كردم و الكس فرگوســن به من گفت: گوش كن، مــن ميخواهم كه پيراهن 7 را بپوشي. من تعجب كردم چون افــرادي كه پيشتر اين پيراهن را پوشــيده بودند را ميشناختم. من اين چالش را پذيرفتم. آن دوران آغاز موفقيت من در فوتبال بود. آن لحظه احتمالا يكــي از زيباتريــن لحظات زندگي مــن در فوتبال بوده اســت. الكس فرگوســن پدر مــن در فوتبال بود. من چيزهــاي زيادي ياد گرفتم، نه فقط از مربي، كــه از بازيكنان هم همينطــور. در پنج ســال حضور در يونايتد هنر فوتبــال را فراگرفتم. آن دوران براي من مانند رويا بود».

او در نهايــت در ســال 2009 منچســتر را به مقصــد مادريد ترك كرد. كفشهاي جديــد او «فصل 4: ساختهشده براي بزرگي» نام دارند و يادآور مسيري هستند كه او تا برنابئو پيموده است.

تصویر کفش های جدید رونالدو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.