کاپلو: بارسلونا دفاع بلد نيست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

فابيــو كاپلو، مربــي ايتاليايــي اخيرا مصاحبهاي داشــته و درباره مسائل مختلف صحبت كرده اســت. او به بازي پيش روي يوونتوس و بارســلونا هم پرداخته است كه هفته بعد، در تورين برگزار ميشود.

كاپلو كه مربي ســابق رئــال مادريد و يوونتوس اســت در صحبتهــاي اخيرش بارها به بارســلونا تاخته اســت. او اين بار گفته: «بارســلونا بلد نيســت چطور دفاع كنــد. اين تفاوت بين آنها و يووه اســت. به نظر من، يوونتــوس ميتواند گلهايي بزند اما نبايد خيالش را آســوده بداند. به نظرم بازي پاياپايــي خواهد بود. مــن بازي اين هفته يوونتوس را مقابل ناپولي نپســنديدم. آنها زيادي ضعيف بودند و در هنگام بازي با توپ مشكلات فراواني داشتند. ناپولي عالي پرس كرد. اگر بارســلونا ايــن كار را بكند، يوونتوس مشكل خواهد داشت».

بازيكني كه كاپلو در بارســلونا دوست دارد ليونل مســي است: «شوخي نكنيم. او پاواروتي فوتبال اســت. او جــزو بازيكناني است كه ما را ســرگرم ميكند، در آخرين لحظات چيزي خلق ميكند و كاري ميكند كه دهانتان باز بماند. او آن مسي سالهاي گذشته نيست كه بيشتر ميدويد اما كيفيت و كلاس او بهحدي بالاســت كه هنوز ما را سرگرم ميسازد ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.