نام ورزشكاران پارالمپيكي ايران در كتاب گينس ثبت شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نام ورزشــكاران پارالمپيكي ايران در كتاب ركوردهاي جهاني گينس به ثبت رســيد. در كتاب ركوردها نام چهار ورزشكار و يك تيم ايراني بهعنوان ركوردداران به ثبت رسيده است. سيامند رحمان طبق توضيح اين سايت در تاريخ چهارم دسامبر سال 2011 در دسته به اضافه 100 كيلوگرم در شارجه امارات موفق شــد وزنه 291 كيلوگرم را مهار كند و در بازيهاي پارالمپيك 2012 لندن نيز بــا مهار وزنه 280 كيلوگرمي موفق به كســب مدال طلا شــد. مجيد فرزين ديگــر وزنهبردار پارالمپيكي ايران است كه نام وي نيز در كتاب ركوردها به ثبت رســيده اســت. اين وزنهبردار دســته 80- كيلوگرم در بازيهاي پارالمپيك 2016 ريو موفق شــد وزنه 2۴0 كيلوگرمي را بالاي ســر برده و مدال طلاي اين دســته را از آن خود كند.

زهرا نعمتي، بانوي كماندار ايران در تاريخ 30 مه سال 2010 در مســابقاتي كه در جمهوري چك برگزار شد در ماده ريكرو موفق به كســب 622 امتياز شــد و در پارالمپيك لندن با 613 امتياز بهعنوان قهرماني آن مســابقات رسيد. مرتضي مهرزاد با بلندي قامت 2 متر و ۴6 ســانتيمتر بهعنوان بلندقدترين ورزشــكار تاريخ بازيهاي پارالمپيك در ريو 2016 حضور داشــت. تيم واليبال نشســته مردان ايران هم بهعنوان برترين تيم واليبال نشســته تمام ادوار پارالمپيك اســت كه در ســالهاي ‪2008 ،2000،1996،1992 ،1988‬ و 2016 موفق به قهرماني شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.