برانکو:آنهایی که میگویند داوری به نفع ما بوده خجالت بکشند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

برانکو پس از پیروزی 2 بر صفر مقابل پیکان در نشســت خبری گفت:«این برد لذتبخش بهترین هدیه نوروز به هواداران و خانوادههایشــان بود. اولین بازی ما در تهران بود و میل زیادی برای برد داشــتیم. واقعا تبریك بسیار بسیار زیاد به بازیکنانم میگویم که حداکثر توان شان را به نمایش گذاشتند و انرژی و انگیزه زیادی را به کار بســتند و به 59 امتیاز رســیدیم. با همین توان تا پایان فصل ادامه میدهیم و در هر 4 بازی برای بردبه میدان میرویم. همین برد دعوت بزرگ از هواداران برای بازی با الریان است که انتظار یك نمایش بزرگ ورزشــی را داریــم. امروز مقابل حریفی سرسخت پیروز شــدیم و دوست داریم به بهترین نحو فصل را به پایان برسانیم.»

سرمربی پرســپولیس در مورد اینکه جاللی داوری را عامل باخت تیمش دانسته گفت:«ایشان و بقیه، بازیها را دنبال میکنند. فقط دوست دارم یکی بگوید کدام داور اوتی را به ســود ما گرفته که اوت نبوده و کدام داور به ســود ما گرفته است؟ به جرات میگویم هیچ تیمی در ایران ایــن همه امتیاز با بازی صادقانه و محترمانه نگرفته اســت. هیچ کمکی از جایی نداشتیم و نخواستیم. آنهایی که اینجوری صحبت میکنند باید خجالت بکشند. پیکان تیم خوبی اســت و از این تیم شاید میترسیدیم و برایش احترام قایل هستیم. من و همکارانم در هیچ نتیجه بدی داوران را مقصر ندانستیم و همه بازی ها ی ما را دیدهاند و اگر مدرکی دارند حرفم را تکذیب کنند.»

ســرمربی پرســپولیس در مورد اینکه وضعیت این تیم در آسیا خطرناك اســت گفت:« واقف هســتیم بازی با الریان سرنوشت ساز اســت و بارها تکرار کردهام بازی به بازی پیش می رویم و در هر بــازی جاه طلبی برد را داریم. بازی بسیار سختی در انتظارمان است اما در قطر هم نشان دادیم که بهتر از ما نیستند. الریان برد برایش مثل ما حیاتی نیســت اما بازیکنانم امروز نشان دادند که وقتی تحت فشار و مسوولیت هســتند پیروز میشــوند همانطور که باید می بردیم. اعتماد به بازیکنانم دارم زیرا شــادی و رضایت منــدی زیادی برای ما به ارمغان آوردند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.