روياي روسها در جام جهاني؛ كاش با ايران همگروه شويم

به استقبال مهمترین آوردگاه فوتبالی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مســكو صاحب یكي از عجایب دنیاســت. میدان قدیمي ســرخ را ميگوییم که آرامگاه لنین هم آنجا قرار گرفته. درســت مثل روزشمار جام جهاني 2018 که یك ســال و چند ماه دیگر ســوت ميخورد و کلید کنترلش در مســكو اســت. شــهري تاریخي با ترافیكي که حتي روزهاي تعطیل هم از آن در امان نیســتند. مترو مســكو که 10 خط آن در نقطهاي از مرکز شــهر به یك خط اصلي وصل ميشوند، شــاید تنها راه فرار از ترافیك خیابانهاي همیشه شلوغ این شــهر باشــد اما آیا تماشــاگران جام جهاني ميتوانند به ایســتگاههایي که حتي یك تابلو به زبان بینالمللي در آنها نصب نشــده، امید ببندند؟ البته برخي شــهروندان ميگفتند شــاید به خاطر جام جهاني، موقتا تابلوهایي به زبان انگلیســي در شهر و ایستگاههاي مترو نصب شــود اما تعصب روسها به زبان مادري و دشــمني دیرینهشان با آمریكاي انگلیسي زبان شاید مســافران جام جهاني را که با زبان پیچیده روسي آشــنایي ندارند، به دردسر بیندازد.

براي روسها اما نوسازي شهرهاي ميزبان جام جهانــي خيلي مهمتر اســت از موضوع زبان. به گونهاي كه اين روزها حتي آســفالت خيابانهاي مسكو هم در دست ترميم است و ماشــينهاي صنعتي زيادي خيابانها را قرق كردهاند. اينجا ورود به ورزشــگاههايي كه به خاطر جام جهاني در حال ساخت يا بازسازي اســت، محدوديت دارد. از جمله ورزشگاه 45 هزار و 360 نفري باشــگاه اســپارتاك مسكو كه روسها در حال بازســازي آن هستند و با سازههايي كه اطرافش زدهاند، به نظر ميرسد به فكر افزايش ظرفيت آن هم باشــند. باشگاه 94 ســاله لكوموتيو هم ورزشــگاه 28 هزار و 800 نفري خود را كــه در فاصله حدودا 30 دقيقهاي ميدان سرخ قرار دارد، در اختيار جام جهاني گذاشته.

براي تماشــاي يكي از بازيهاي خانگي لكوموتيو در ليگ، اين ورزشــگاه تماشاگران بســياري را در خود ميديد اما صحبت كردن درباره جام جهاني 2018 يك زبان مشــترك ميخواســت كه روسها از آن فرارياند. آنها نه تنها عالقهاي به يادگيري زبان انگليســي ندارند، بلكه در سرتاســر شــهر مســكو هم جز تابلوي فــرودگاه بينالمللي شــرمتيوف نميتــوان تابلويــي به زبــان بينالمللي پيدا كرد. بــراي همين اســت كه هيــچ كدام از هــواداران لكوموتيو ميلي بــه صحبت كردن ندارند و مجبورمــان ميكنند به همصحبتي با يكي از فروشندههاي فروشگاه لكوموتيو كه ميگفت شايد اين ورزشگاه به دليل سكوهاي اندكش نتواند ســهمي از جام جهاني داشته

آرزوي بزرگتر روسها اما این است که تیمملي فوتبال کشورشان بر خالف یورو، در جام جهاني نتیجه خوبي بگیرد و میزبانياش را دلچسبتر و خاطرهانگیز کند.

باشــد اما هيجانزدگي خود از ميزباني مســكو را نميتوانســت پنهان كند: «جام جهاني اتفاق بســيار بزرگي است. در مســكو نه تنها مردان، بلكه زنها هم در حال فعاليت هستند تا بتوانيم ميزباني خوبي داشته باشيم.»

او ســپس از آرزوي خودش و خيلي ديگر از هموطنانش گفت: «روســيه و ايران دوســت هســتند و ما اميدواريم در جــام جهاني با اين كشــور همگروه شــويم. در تيم ايران آزمون و عزتاللهي هم بــازي ميكنند كه اين ميتواند بازي را جذابتر كند.»

آرزوي بزرگتــر روسها اما اين اســت كه تيمملي فوتبال كشورشــان بر خالف يورو، در جام جهاني نتيجه خوبــي بگيرد و ميزبانياش را دلچسبتر و خاطرهانگيز كند.

موفقیت ايرانآرزوی روسها

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.