تاج بين طاهري و آذري پادرمياني ميكند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بعد از محكوم شدن باشــگاه پرسپوليس به پرداخت حق رشد محســن مسلمان و پيام صادقيان به باشــگاه ذوبآهــن كه جمعا 320 ميليــون تومان ميشــود بــراي چندمين بار روز سهشــنبه ســعيد آذري مديرعامل باشگاه ذوبآهن نشســتي را بــا علي اكبــر طاهري سرپرست باشگاه پرسپوليس برگزار كرد. باشگاه پرسپوليس مدعي است از سازمان ليگ طلبكار اســت و ميخواهد طلبش را بــه ذوبآهن از اين محل پرداخت كند اما مســووالن سازمان ليــگ معتقدنــد پرســپوليس طلبــي از اين ســازمان ندارد و حتي به ايــن نهاد بدهكار هم هســتند. اين اختالف ماههاست باعث شده اين پرونده و مســاله كامال ساده به نتيجه نرسد اما ظاهرا قرار اســت براي حل ايــن اختالف، روز شــنبه مديران دو باشــگاه با تاج ديدار كنند. تــاج كه پيــش از حضور در راس فدراســيون فوتبال رياســت سازمان ليگ را به عهده داشته ميتواند در اين خصوص تصميم نهايي را بگيرد اما بعيد اســت اتفاقي رخ دهد تا پرســپوليس بتواند از زير بار اين بدهي قسر در برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.