فيفا غرامت مصدوميت شهراني را ميدهد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

روزنامه الرياض عربستان مدعي شــد فدراسيون جهاني فوتبال حقوق دوران مصدوميــت مدافع مليپوش الهالل را ميپــردازد. به نقل از روزنامه الرياض، فدراســيون جهاني فوتبال(فيفا) حقــوق هر بازيكن حرفهاي كه در بازيهاي ملي دچار مصدوميت شــود را در دوران غيبتش پرداخت ميكند. در اين راســتا فيفا حقوق ياسر الشهراني، مدافع مليپوش الهالل را در زمان دوري از ميادين پرداخت خواهد كرد.شهراني يكي از ستارههاي الهالل است كه در بازي برگشت مقابل پرسپوليس غايب خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.