شكست الريان با عباديپور در جام حذفي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم واليبال الريان بــا مليپوش ايراني خود نخستين شكست را در جام حذفي قطر تجربه كرد. الريان در دومين بازي خود در نيمــه نهايي جام حذفي اين كشــور به مصاف الشــرطه رفت و برابر اين تيم مغلوب شــد. اين تيم كه ميالد عبادي پور، مليپوش ايران را در اختيــار دارد با نتيجه ســه بر يك اين بازي را به الشــرطه واگذار كرد. ديدار اول اين دو تيم با برتري هم تيميهاي عبادي پور همراه شد و حاال با شكست در ديــدار دوم، تكليف فيناليســت در ديدار ســوم بين اين تيمها مشــخص خواهد شــد. ميالد عبــادي پور كه در ليگ ايران با بانك سرمايه قهرمان شد بهعنوان يار كمكي در نيمه نهايي جام حذفي قطــر الريان را همراهي ميكند. عبادي پور همچنين قرار اســت پس از رقابتهاي جام حذفي، الريان را در جام امير قطر هــم همراهي كند. جامي كه هر ساله تعداد بســياري از ستارههاي مطرح واليبــال دنيا را در خود ميبيند و بازيكنان بزرگي از سراســر جهان، به خاطر دســتمزدهاي خوب قطري ها، براي حضور در جام امير راهي اين كشور ميشوند. عبادي پور پس از قهرماني با بانك سرمايه مدتي اســتراحت كرد و در روزهاي آغازين ســال با پيشــنهاد قطريها راهي اين كشــور شد تا الريان را در مراحــل پايانــي جــام حذفي و همچنين جــام امير قطر همراهي كند. عبادي پور پــس از اين بازيها بايد به طور مســتقيم به اردوي تيم ملي برود و در كنار ســاير مليپوشان براي ليگ جهاني و مسابقات بعدي آن آماده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.