پيراهن كوهستان به دوچرخه سوار شهرداري تبريز رسيد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دوچرخه سوار تيم شهرداري تبريز صاحب پيراهن كوهستان تور تايلند شــد. با اتمام مرحله پنجم تور دوچرخه ســواري تايلند پيراهن كوهســتان به حميد پورهاشــمي دوچرخه ســوار تيم شــهرداري تبريز رسيد. در اين مســابقه كه به مسافت 104 كيلومتر برگزار شد ركابزنان كشورمان به رقابت بــا حريفان خــود پرداختند كه در اين بين ميرصمد پورســيدي با اختالف زماني يك دقيقه و 20 ثانيه نســبت به نفر اول در جايگاه 23 قرار گرفت كه بهترين عنوان در ميان ايرانيها بود. سعيد صفرزاده، ايليا داويدنوك و حميد پورهاشــم به ترتيب در ردههاي ‪50 74،‬ و 51 قرار گرفتند. در بخش تيمي هم شهرداري تبريز با اختالف زماني دو دقيقه و 25 ثانيه نسبت به تيم اول در جايگاه دوازدهم قرار گرفت.

اين رقابتها در شــرايطي در حال برگزاري اســت كــه ايرانيها نتايج چنــدان قابل قبولي در اين تور به دســت نياوردند. با اين حال ركابزنان تيم شهرداري تبريز، امروز در مرحله ششم به مصاف رقباي خود ميروند كه اين مرحله آخرين دور رقابتها است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.