بانوان بسكتبال به قزاقستان اعزام ميشوند

این بار قانوني و با تصميم فدراسيون

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بعد از اينكه فدراســيون جهاني تصميم گرفت پوشش بانوان مسلمان را تا ارديبهشت مورد بررسي قرار دهد، تيم ملي بانوان ايران قرار اســت در مســابقات قزاقستان شركت كند. 4 مليپــوش ايران با هدايت افســانه حسننايبي در اين مسابقات شركت ميكنند. حضور 15 كشور در اين مسابقه قطعي شده اســت. مليپوشان كشــورمان 25 فروردين راهي قزاقســتان ميشــوند. ســعيده علي، ســارا اعتماد، مژگان خــدادادي و معصومه اســماعيلي بهعنوان تيم سه نفره ايران راهي اين مســابقات خواهند شــد. همچنين قرار است 24 فروردين نيز ديدار دوستانهاي بين گاز تهران و كوشاســپهر سبالن برگزار شود كه نماينده فدراسيون جهاني در اين مسابقه نمايشي حضور خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.