كيهاني: مسير مسابقه تغيير نمیكند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مجيد كيهاني،رييس فدراسيون دو و ميدانی با تاكيد بر اينكه مسير اين رقابت تغيير نكرده، ميگويد: «اســتراتژي ما اين است كه دووميداني ميان مردم باشد و نظرمان در خصوص اين رويداد نيز اين بود كه مسابقه در جايي باشد كه هم شرايط بينالمللي را در نظر بگيريم و هم مردم حضور داشــته باشند. به همين خاطر پس از مشــورت با ارگانهاي مختلف در نهايت تصميم گرفتيم كه مســابقه مردان در حدفاصل ورزشگاه آزادي تا ميدان آزادي و مسابقه بانوان در درون مجموعه ورزشي آزادي برگزار شود، تالش ما اين بود كه يكي از نمادهاي اصلي شهر تهران در مسير مسابقه باشد و برهمين اساس نيز ميدان آزادي را انتخاب كرديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.