هنوز در آزمون و خطا هستند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تالش براي اعزام شطرنجبازها به رقابتهاي منتخب جهان تيمهاي شطرنج ايران در هر دو بخش مردان و زنان امسال جهان هر ســال بــا حضور 10 تيــم در هر يــك از بخشهاي در مسابقات تيمهاي منتخب جهان كه به ميزباني روسيه برگزار مردان و زنان برگزار ميشــود. دوره جديد اين رقابتها تابستان ميشود، شركت ميكنند. مذاكره براي حضور نمايندگان شطرنج امســال به ميزباني روسيه برگزار ميشــود. مهرداد پهلوانزاده، ايران در رقابتهاي تيمهاي منتخب جهان از طرف فدراســيون رييس فدراســيون شــطرنج در مــورد مذاكرات انجام شــده با شطرنجكشورمانانجامشدهاست. فيدهبــرايحضــوردررقابتهــايتيمهــايمنتخبجهان

ايــن فدراســيون طي هفتههــاي گذشــته رايزنيهايي با گفــت: «رايزنيهايمان همچنان ادامــه دارد و تقريبا به نتايج مســووالن فدراسيون جهاني شــطرنج (فيده) و برگزاركنندگان اميدواركنندهاي هم رسيدهايم. البته هنوز اين حضور صد در صد اين دوره مســابقات انجام داده و تا حــدي موافقت آنها را براي نشــده است اما با توجه به مذاكرات انجام شده و نتايج به دست اين اعزام جلب كرده است. رقابتهاي شطرنج تيمهاي منتخب آمده تا به امروز، احتمال حضورمان خيلي زياد است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.