خروج از تشك دو امتيازي شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دعوت از تيم ملي جودو برای حضور در دو تورنمنت بين المللي تيم ملــي جودو براي شــركت در دو تورنمنت و يك مســابقات بين المللی آلماتی قزاقستان در 31 فروردين و كمپ تمرينی بينالمللی از ســوي ســه كشور دعوت شده اول ارديبهشت ماه و كمپ تمرينی 10 روزه در ژاپن كه از اســت. با توجه به سه دعوتنامه ارسالی از سوی كشورهای 22 تا 31 خرداد ماه در مهد جودو جهان با حضور نام آوران آذربايجان، قزاقســتان و ژاپن مسووالن جودو كشورمان در جودو برگزار می شود سه رويدادی است كه متوليان جودو حال برنامهريزی جهت حضور مردان جودو كشــورمان در كشــور در حال برنامهريزی جهت حضور در آنها هســتند. دو تورنمنــت بيــن المللی و يك كمپ مشــترک تمرينی دعوتنامه اين سه رويداد برای فدراسيون جودو ارسال شده هستند. ومســووالنفدراســيوندرحالبرنامهريزیجهتحضور

بر اساس اين گزارش مسابقات بينالمللی آذربايجان كه ملیپوشــان جودو كشــورمان در اين ميادين بين المللی 28 و ۹2 فروردين ماه در باكو آذربايجان برگزار میشــود، هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.