تازهواردهاي نااميد كننده

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

در حالــي كه تنهــا 10 هفته ديگر به پايان فصل جــاري رقابتهــاي ليگ برتر انگليــس باقي مانده اســت، شــايد وقتش شده باشد عملكرد آن دســته از بازيكناني كه اولين فصل حضورشــان در باشگاه خود را تجربه ميكنند، بررســي شــود. ســايت ESPNعملكرد تعــدادي از آن بازيكناني كه در اين هفت هفته بايد خوش بدرخشند وگرنه برچســب خريد ناموفــق به آنها زده خواهد شد را بررسي كرده است.

گرانيت ژاكا(آرسنال، 35 ميليون پوند، هافبك از بوروسيا دورتموند)

هواداران آرسنال دوست ندارند به آنها يادآوري شــود كه در بــازار نقل و انتقاالت تابستان ســال گذشــته هافبكي قدرتمند مانند انگولو كانته را از دست دادند، بازيكني كه خريدش از لسترسيتي براي چلسي تنها 5 ميليون پوند كمتر از انتقال گرانيت ژاكا به آرسنال هزينه داشت. در حالي كه ژاكا هنوز نتوانسته است خودش را با شيوه بازيهاي ليــگ برتر وفق دهد و بــه خاطر خطاها و تكلهــاي بيمحابايش هم مورد انتقاد واقع ميشــود (خطاهايي كه تا االن ســه كارت قرمز و 10 كارت زرد برايش به همراه آورده است) كانته در چلسي فوقالعاده بوده است. با وجود اضافه شدن ژاكا به توپچيها هنوز هم كار آرسنال در زمينه بازيسازي در خط مياني ميلنگد. با اين اوصاف براي آرســنال كانته قطعا گزينه بهتري ميتوانست باشد.

ديلي ميل- لستر در آخرين ديدار خود توانست در ليگ برتر با نتيجه 2 بر صفر ساندرلند را شكست دهد و به اين ترتيب تا ميانههاي جدول صعود كند. كريگ شكسپير، مربي موقت اين تيم ميگويد هرگز تصور نميكرده تيمش در دوره مربيگري او چنين روندي داشته باشد، چون هر 6 بازي شان از جمله 5 مسابقه پياپي در ليگ برتر را بردهاند.

پل پوگبا (منچستريونايتد، 89/3 ميليون پوند، هافبك از يوونتوس)

بازگشــت پوگبا به اولدترافــورد ركورد گرانتريــن جابهجايــي در تاريــخ فوتبال را شكســت اما او هنوز نتوانســته نشــان دهد بــه اندازه رقمي كــه بــراي برگرداندنش به منيونايتد خرج شــده است، ميارزد. قبل از مصدوميتش در بازي برابر روســتوف در ليگ اروپا، از پوگبا هــر زماني كه ممكن بود بازي گرفته ميشــد و با وجود برخي نمايشهاي قابل قبــول پراكنــده، او در بازيهاي بزرگ تيمش برابر منچسترسيتي، ليورپول و چلسي نتوانست تأثير بســزايي بگذارد. ژوزه مورينيو هنوز نتوانســته بهترين فرمول بــراي بازي گرفتن از ستاره گرانقيمت تيمش را پيدا كند.

كلوديو براوو (منچسترسيتي، 17 ميليون پوند، دروازهبان از بارسلونا)

تبعيد جــو هارت به تورينــو بهعنوان بازيكن قرضي را شــايد ميتوان از ياد برد اگــر جانشــين او ذرهاي جــاي اميدواري براي هواداران منســيتي باقي ميگذاشت. دفاعهاي مكــرر پپ گوارديــوال از براوو - كســي كه به نظر ميرســيد حتي از پس مهار سادهترين توپها هم برنميآيد هم فايدهاي نداشت و او سرانجام به اين نتيجه رسيد كه بايد او ســنگربان شيليايي جديد تيمش را نيمكتنشــين و به ويلي كابايرو اعتماد كند، اتفاقي كه در ابتداي ماه ژانويه رخ داد. ســيتي از آن زمــان تاكنون بهتر نتيجه گرفته اســت، اگرچه كابايرو هم يك دروازهبان در كالس جهاني نيست.

موسي سيسوكو (تاتنهام، 30 ميليون پوند، هافبك از نيوكاسل)

انتظــارات زيادي كه از سيســوكو به خاطر نمايشهاي خوبــش در تركيب تيم ملي فرانســه در يورو 2016 شكل گرفت، قيمــت او را بــاال بــرد تا نيوكاســليها از فروشش ســود بيشــتري ببرند. به همين اندازه اما تاتنهاميها از خريد رقمي هنگفت براي بازيكني كه تا االن جزو ناكارآمدترين بازيكنان فصل جاري ليــگ برتر بود، ضرر كردند. ماه نوامبر ســال گذشته پوچتينو از عملكرد سيسوكو ابراز نارضايتي كرد و از آن زمان به بعد هم ديگر او را در تركيب اصلي قرار نداده است. سيســوكو جاي خود را به هري وينكس نيمكت نشــين داد اما شايد مصدوميــت اين بازيكن جوان در بازي برابر برنلي راه را براي بازگشت هافبك فرانسوي به تركيب سفيدپوشان لندن هموار كند.

ميچي باتشواي (چلسي، 33 ميليون پوند، مهاجم از مارسي)

آنتونيــو كونته، مربي چلســي از تمام 87 فرصــت تعويضي كه تا ايــن مقطع از فصل داشته استفاده كرده است با اين حال باتشــواي تنها 17 بــار فرصت بازي آن هم بهعنــوان بازيكن تعويضي به دســت آورده اســت و در هيچ يك از بازيهاي اين فصل تيمش در ليگ برتر هــم در تركيب اصلي نبوده اســت. تنها بازنده حضور اين مهاجم بلژيكي در تركيب چلســي هم واتفورد بوده با تنهــا گلي كه در پيــروزي 2 بر يك ماه آگوست مقابل واتفورد به ثمر رساند.

لوريس كاريوس(ليورپول، 4/7 ميليون پوند، دروازهبان از ماينتس)

كاريوس در ابتــداي فصل بهعنوان يكي از بهترين دروازهبانان اروپا شناخته ميشد اما يورگن كلوپ، مربي ليورپول بعد از تماشــاي چنــد نمايش نااميد كننــده از هموطنش كه اعتماد به نفس او را شديدا كاهش داد، مجبور شد او را نيمكت نشين كند و سيمون مينيويه را به تركيب اصلي برگرداند كه اين تصميمش بســياري از هواداران را هم خوشــحال كرد. كاريــوس مقصر اصلي شكســت 4 بر 3 برابر بورنموث در ابتداي ماه دســامبر سال گذشته بود و همان زمان استارت خروجش از تركيب اصلي ليورپول هم خورد.

آندره آيو (وستهم، 22 ميليون پوند، مهاجم از سوانزي)

ماركا- فلورنتينو پرس قصد دارد ماجراي لوييس فيگو را اين بار در مقابل اتلتيكو مادريد تكرار كند. تئو ارناندس بازيكن اتلتيكو مادريد است كه در آالوس بازي ميكند و در قرارداد او با اتلتيكو آمده كه ميتواند در ازاي 24 ميليون يورو اين باشگاه را ترك كند. حاال رئال قصد دارد رقم فسخ قرارداد اين مدافع چپ جوان را بپردازد و او را از چنگ رقيب همشهري دربياورد، كاري كه ميتواند يادآورد گرفتن فيگو از بارسلونا باشد.

وستهم براي خريدهاي تابستاني سال گذشتهاش 70 ميليون پوند سرمايهگذاري كرد كه البته هنوز هيچ سودي از آن نبرده اســت اما در ميــان آنها آنــدره آيو يكي از بدتريــن خريدها بوده اســت مخصوصا كه گرانترين بازيكن وستهم بود كه ركورد نقل و انتقاالت اين باشگاه را هم شكست. او كه به تازگي موتور گلزنياش را روشــن كرده است (سه گل در پنج بازي اخير) دو ماه اول فصل را به دليل مصدوميت از دست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.