سازمان اطالعات آرژانتين، مسي را زير نظر دارد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ســازمان اطالعات آرژانتين اوضاع ليونل مســي را از نزديك زير نظر گرفته اســت. روزنامه ال ناسيون اين كشور گزارشي منتشر كــرده و در آن آورده كــه دليل اين كار اين اســت كه او احتماال ارتباطــي بــا پروندههــاي پاناما دارد. پروندههاي پاناما مربوط به فســاد مالي فوتباليستها است. اين پروندهها ســال گذشته فاش شدند و مشــخص شد كه برخي افراد از كشــورهايي كــه ماليات در آنها پايين اســت بهره ميبرند و ثروتشــان را به اين كشــورها منتقل ميكنند تا ماليات كمتري بپردازند. بســياري از اشــخاص برجســته، از جمله مســي متهم هستند كه اين كار را كردهاند.

11 ميليــون پرونده در اين زمينه فاش شده و نشان از ارتباط با حسابهاي بانكي در كشورهاي «پناهگاه مالياتــي» دارد. در اين پرونده نام برخي افراد سياســي و هنــري، ماننــد جكــي چان، هنرپيشه معروف هنگكنگي هم آمده است.

در پروندههاي فاششده، نام مالكان حســابها نيامده اســت. در هر حال، مســي به دليل فرار مالياتي به دو سال زندان تعليقي محكوم و جريمه مالي هم شد.

اكنــون ســازمان اطالعات آرژانتين مسي و چند نفر ديگر را زير نظر قرار داده اســت. اين خبر را كارلــوس پاگنــي، روزنامهنگار مشهور داده اســت. او نوشته كه اين سازمان افراد بسيار متفاوتي را زير نظر دارد. يكي از ماموران اين آژانس كه نامش با حرف G شروع ميشود به ليونل مسي ميپردازد. نام ليونل مســي بــه پروندههاي پاناما راه پيدا كرده اســت. حضور مسي در اين پروندهها غيرمنتظره بــود. البتــه بايد در نظر داشــت گوســتاوو آريباس كه واسطهاي فوتبالي اســت، در راس سازمان اطالعــات آرژانتيــن قــرار دارد. مشخص نيســت كه اين سازمان چطــور اوضــاع مســي را دنبال ميكند اما در هــر حال اين خبر غافلگيركنندهاي است.

در حال حاضر سخت بتوان پيشبيني كــرد كه در آينده چه ميشــود اما ايــن احتمال وجود دارد كــه تعقيــب او و احتمــاال پــدرش ادامه داشــته باشــد تا اين اطمينان حاصل شــود كه او مالياتــش را به دولــت آرژانتين پرداخت كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.