ارناندس ارناندس داور الكالسيكو شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

الخانــدرو خوســه ارنانــدس ارناندس بهعنوان داور الكالسيكو برگزيده شده است. كميته داوران اســپانيا ايــن داور اهل جزاير قناري را براي ديدار رئال مادريد و بارســلونا انتخاب كرده است. اين بازي 3 ارديبهشت در سانتياگو برنابئو برگزار خواهد شد.

اين داور 43ساله متولد النساروته است. او در ايــن فصل چنــد بــار داور ديدارهاي بارسلونا بوده؛ از جمله در ديدار در خانه رئال بتيس كه به تســاوي يك بر يك انجاميد و او يك گل آشكار بارسلونا را ناديده گرفت. در آن صحنه، توپ كامال وارد دروازه بتيس شــد اما داور آن را گل اعالم نكرد.

ارنانــدس ارناندس همچنيــن در بازي بارســلونا و والنســيا كه چهار بر دو به سود بارسلونا شد هم سوت زد. او همچنين داور برد ســه بر صفر بارسلونا مقابل سويا در سوپرجام اسپانيا بود. بارسلونا فصل پيش در آخرين روز مســابقات ليگ، گرانادا را برد و قهرمان شد. ارناندس داور آن بازي هم بوده است.

اين داور از فصل 2012-13 تاكنون 85 مسابقه در دسته برتر الليگا را سوت زده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.