جابر در مسير بختيار و افشين؟

انصاري زیر سایه جوانگرایي استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

گرچه جابر امروز احتماال ميتواند پس از مدتها در تركیب استقالل قرار بگیرد اما بعید نیست كه ادامه این شرایط او را به سمت درهاي خروجي استقالل نزدیك كند و منصوریان هم مانعي سد راه این بازیكن براي پیوستن به دیگر تیمها نباشد و رضایتنامهاش براي فصل بعد صادر شود.

افول جابر انصاري در استقالل اتفاق خوشایندي نیست. این بازیكن با كیفیت پس از پایان دوران مصدومیتش هرگز نتوانست همچون گذشته مرد اول آبيها در خط آتش باشد و كار براي ورود او به تركیب اصلي استقالل به حدي سخت شده كه اكنون حتي مجتبي حقدوست هم شانس بیشتري نسبت به شماره 11 دارد. شــاید اگر انصاري با آن مصدومیت ناگهاني مواجه نميشد اكنون ميتوانست به حضور در تركیب تیم ملي هم امیدوار باشــد اما رســیدن به چنین ایدهآلهایي براي او دیگر به رویا ميماند و شاید فصل آینده دیگر این بازیكن خوشفكر را در تركیب آبيها نبینیم.

جوانهاي استقالل در هفتههاي اخير به حدي درخشيدهاند كه ديگر كسي حالي از جابــر انصــاري، هافبك-مهاجمــي كه روزگاري اميد اول آبيها در خط حمله بود، نميپرســد. جابر بازيكني بود كه استقالل هرگاه در خط حمله و خط مياني با كمبود نيرو مواجه ميشــد در نقش ناجي قد علم ميكــرد و به تمام نيازهاي تيمش پاســخ ميداد. حاال همان بازيكن كه چشم و چراغ منصوريان بود به گزينهاي درجه چندم در استقالل بدل شده است.

جابــر در حالــي چنيــن وضعيتي را تجربه ميكند كــه فصل پيش هم بازيكن مورد عالقه پرويز مظلومي بود و بازيهاي زيادي را در تركيب اســتقالل انجام داد و درخشــشاش به حدي فزونــي گرفت كه تا پاي دعوت بــه تيم ملي هم پيش رفت. فصل جاري اما براي شــماره 11 استقالل هرگز خــوب پيش نرفته اســت و انصاري دليــل غيبتهاي طوالنــياش در تركيب اســتقالل را مصدوميــت ميداند درحالي كــه او زمان قابل توجهي اســت كه از بند آســيبديدگي رها شــده و ميتواند براي استقالل بازي كند.

منصوريــان اما براي ميــدان دادن به جابر چالشهاي بســياري پيش رو دارد و هميــن امروز كه كاوه رضايــي در تركيب استقالل نيست، اميد نورافكن هم با غيبت خود از حجم بازيكنان پرتعداد خط مياني كاســته و احتماال براي محسن كريمي هم نميتوان سهم آنچناني از بازي در تركيب قايل بود اما جابر همچنــان براي ورود به تركيب استقالل راه دشواري پيش رو دارد و حتي بهنام برزاي هــم كه ابتداي فصل جزو پر شــانسهاي اســتقالل محســوب نميشــد اكنون اقبال بيشــتري در قياس با اين بازيكن براي ورود به تركيب تيمش دارد.

كار بــراي انصــاري تا جايي ســخت و حاد شــده كه منصوريان بازيكن نه چندان تاثيرگذاري همچون مجتبي حقدوست را هم به او ترجيح ميدهد، حال فرشيد اسماعيلي كه جاي خود دارد.

مشاراليه با گلي كه در شهرآورد به ثمر رساند و نمايش تحســينبرانگيزي كه ارائه كرد جايي براي فكر كردن منصوريان به ديگر بازيكنان باز نگذاشــت. در واقع اگر بخواهيم درباره تركيب اســتقالل شــفاف و بيپرده حرف بزنيم بايد بگوييم كه ســرمربي آبيها در شرايطي كه همه بازيكنانش را در اختيار داشــته باشــد از زوج قرباني و كاوه رضايي در خط حمله اســتفاده ميكند و در پســت هافبكهاي هجومي نيز از بازيكناني همچون اسماعيلي، حقدوست، محسن كريمي، بهنام برزاي و كمي عقبتر از ابراهيمي، نورافكن و فرشــيد باقري بهره ميگيرد. يعقوب كريمي هم در اين دايره قرار دارد و به نظر ميرســد تنها بازيكني كه اقبال كمتري در مقايســه با ديگــر بازيكنان دارد، همين شــماره 11 اســت. انصاري وضعيتي را تجربه ميكند كه بيشباهت با آنچه براي آرش افشين و بختيار رحماني رقم خورد نيست.

البته او به لحاظ فني صدها پله جلوتر از آرش افشــيني است كه حتي در حد و اندازه تيم دوم استقالل هم نبود اما سرنوشت براي او همانگونه رقم ميخورد كه براي افشــين و بختيار رحماني خورده بود.

گرچه جابر امروز احتماال ميتواند پس از مدتهــا در تركيب اســتقالل قرار بگيرد اما بعيد نيســت كه ادامه اين شــرايط او را به ســمت درهاي خروجي استقالل نزديك كنــد و منصوريــان هم مانعي ســد راه اين بازيكن براي پيوســتن به ديگر تيمها نباشد و رضايتنامهاش براي فصل بعد صادر شود.

ستارهاي كهزود خاموششد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.