بازگشت رحمتي در تبریز

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

كاپيتان اســتقالل بعــد از 4 بازي محروميت در بازي با گســترش فوالد در هفته بيســت و ششم ليگ برتر دوباره به دروازه تيمش باز خواهد گشــت. مهدي رحمتي بعد از روبهرو شدن با محروميت عجيب 4 جلســهاي به خاطر درگيري با سيدجالل حســيني در شهرآورد 48، در بازي با گســترش فوالد دوباره به دروازه اســتقالل بر ميگردد و اميدوار است در هجدهميــن بازي كــه در ليگ در درون دروازه اســتقالل قرار ميگيــرد، بتواند هشــتمين كلين شــيت فصل خود را به ثبت برساند. البته مهدي رحمتي تا كنون 5 بار با پيراهن اســتقالل برابر گسترش فوالد بازي كرده اســت كه در اين بازي 2 بار موفق شده اســت دروازه تيمش را بسته نگه دارد و امروز انگيزه زيادي دارد كه بتواند اين آمار را به عدد 3 برســاند و كارنامه موفقي از خــود به جاي بگذارد. اين براي نخســتين بار بــود كه كميته انضباطــي حاضر نشــد كــه محروميت رحمتي را كم كند يا به طور كل ببخشد و كاپيتان اســتقالل هم مجبور شد چهار بازي بيرون بنشيند و در كنار استقالليها نباشــد. رحمتي بعد از هفتهها امروز در دروازه استقالل قرار ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.