محسن كریمي عصاي دست منصوریان

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالل در بازي امروز يك غايب بــزرگ دارد. كاوه رضايــي بــه دليــل محروميت در بازي با گســترش حضور ندارد و سرمربي اســتقالل بايد بازيكن مطمئني را جايگزين او كند.

كاوه از معــدود خريدهــاي موثــر استقالل در فصل جاري بود كه به همراه اميد ابراهيمي ركورددار بازي كردن در اين تيم اســت. كاوه در روزهاي سخت به داد اســتقالل رســيده اســت و فعال گلزنترين بازيكن اســتقالل اســت اما محروميت او باعث شد تا از سفر به تبريز جا بماند. در اين شرايط اما جانشين اين بازيكن چه كسي خواهد بود؟

اينطــور كه گفته ميشــود علي قرباني در بــازي امروز به عنوان مهاجم نوك به ميدان ميرود و منصوريان براي مهاجم ســايه از بين برزاي و محســن كريمي يك نفــر را انتخــاب ميكند. كريمي جوان بازيكن مطمئني نشــان داده و اگــر در اين بازي به ميدان برود ميتواند عصاي دست منصوريان باشد. در روزي كــه اســتقالل غايبان زيادي دارد و خــودش هم به دليل محروميت روي نيمكت نيســت حضــور بازيكنان جوان و با انگيزه ميتواند كمك زيادي به استقالل كند.

بايد ديد سرمربي اســتقالل امروز به برزاي بازي ميدهــد يا كريمي را به ميدان ميفرستد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.