استقالليهابهكاوههدیهتولدميدهند؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

تيم استقالل در حالي به مصاف گسترش فوالد خواهد رفت كه بهترين خط حمله ليگ برتر را در اختيار دارد اما بهترين مهاجمش را در اين ديدار به همراه نخواهد داشت.

غيبت رضايــي محــروم ميتواند براي اين تيم در تبريز دردسرســاز شود، بخصوص آنكه آخرين باري كه او در تركيب اســتقالل حضور نداشــت در ديدار برابر سياه جامگان بود كــه آبيها تن به تســاوي دادند. در آن ديدار منصوريان سعي داشــت به رضايي به دليل سنگيني مســابقات استراحت بدهد اما بــا يك گل از حريفش عقب افتاد و در نهايت مجبور شــد رضايي را به ميدان بفرستد تا در پايان نتيجه بازي با تســاوي به اتمام برسد. اكنون آزموني ديگر براي خط آتش استقالل به وجود آمده تا نشــان دهــد تمام و كمال به شــماره 9 محروم خود وابســته نيست. از آخرين باري كه تيم استقالل نتوانسته دروازه حريفــان را در ليگ برتر بــاز كند 19 هفته ميگــذرد و ايــن اتفاق تنها يكبــار در ليگ شــانزدهم به وقوع پيوسته است. نكته جالب آن اســت كه كاوه رضايي در ديداري محروم اســت كه تاريخ برگزاري آن يك روز پس از تولد 25 ســالگياش است و اســتقالليها با پيروزي در ايــن ديدار ميتوانند هديه خوبي به هم تيميشان بدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.