چهره های ويژه

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

شيمبا

شــيمبا بازيكن باهوشــي اســت و اگر در موقعيت گلزنــي قرار بگيرد ميتواند دروازهبان آبيها را به زحمت بيندازد. شــيمبا ســابقه گلزني به استقالل را هم دارد و جزو بازيكنان خوشــنام گســترش محســوب ميشود. استقالليها بايد حواسشان به اين بازيكن باشد.

بهنام برزاي

در غياب كاوه رضايي و محســن كريمي اين بهنام برزاي اســت كه مسووليت بيشتري را به دوش ميكشد. البته بــرزاي هم هرگاه در تركيب اصلي اســتقالل قرار گرفته عملكرد بســيار خوبي داشته و پيشبيني ميشود او عصر امروز همان بازيكن گلزن باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.