احمد حسنزاده: دلم روشن است در ليگ برتر ميمانيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

احمــد حســنزاده مهاجم تيم صباي قــم كه حدود يك مــاه و نيم درگير مصدوميت بود، حاال شرايط بازي پيدا كرده و اميد زيادي دارد كه تيمش ميتواند در ليگ برتر بماند. حســنزاده در مورد بازي با تراكتور ميگويد: «بعد از بازي با پديــده كه باختيم در طول هفته تمرينات خوب و منظمي برگزار كرديم. بازي با پديده را كامال به فراموشي سپرديم و انشاءا... با تمريناتي كه انجام داديم بتوانيم تيم پرمهره تراكتورســازي را شكست دهيم. تراكتورسازي يكي از تيمهايي است كه بازيكنان و پشــت ســر آن مربي خيلي خوبي دارد و از نظر بازيكن با مشكل مواجه نيســت. مسابقه ســختي داريم كه ميتواند براي ما خوب باشد چون صبا همواره برابر تيمهاي بزرگ راحتتر و بهتر كار ميكند. با شــرايطي كه در جدول داريم فقــط براي پيروزي مقابل تراكتور وارد زمين ميشــويم تا از اين وضعيت نجــات پيدا كنيم. توانايي برد برابر اين تيم در صبا وجود دارد. تراكتور از هر نظر تيم خوبي است ولي اميدوار به پيروزي در اين مسابقه هستيم.» حسنزاده درباره شــرايط سخت صبا در پايين جدول ادامه ميدهد: «دلم به بازيهاي باقيمانده تا پايان فصل روشــن است. پنج مســابقه پيش رو داريم و همه چيز دست خودمان اســت و اگر بخواهيم ميتوانيم تمام آنها را پيروز شويم. به نظرم با دو برد از پنج هفتــه باقيمانده ديگر خطري تهديدمان نخواهد كرد اما باز هم ميگويم وضعيت طوري است كه اگر فكر، تالش و كار داشته باشيم تمام ديدارها را ميتوانيم برنده شويم و به اين موفقيت برسيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.