حسيني: كار سختي مقابل صنعتنفت داريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مجتبي حسيني ســرمربي ذوبآهن اصفهان تيمش را آماده كسب اولين پيروزي در سال 96 كرده. حسيني درباره بازي امروز مقابــل صنعتنفت آبــادان ميگويد: «تيم صنعتنفت آبادان هفته گذشته پرسپوليس را شكست داده و اين موضوع نشان ميدهد ايــن تيــم از كادرفني و بازيكنــان خوبي برخوردار اســت. صنعتنفت تيمي بســيار قابل احترام است و همه بازيكنان ذوبآهن درك ميكنند مقابل اين تيم كاري سخت پيش رو دارند. ما هم پس از شرايط سختي كه در ماههاي پاياني ســال گذشته تجربه كرديم موفق شــديم بنيادكار را در تاشكند مغلوب خود كنيم و در هفته گذشــته هم مقابل تيم بسيار خوب استقالل خوزستان كه در آسيا هم عملكرد چشمگيري داشت، شانس برد داشــتيم كه متأســفانه به آن دســت نيافتيم. با وجود اين در اين مسابقه هم نهايت تالش خود را به كار ميگيريم تا بتوانيم با حضور هواداران و حمايت آنها به روند خوب قبلي خود برگرديم.» حســيني كه به خاطر ســرماخوردگي نگران وضعيت بازيكنانش است، ادامه ميدهد: «چيزي كه اين روزها نگراني ما را تشديد ميكند موج سرماخوردگي اســت كه باعث شده تعداد زيادي از بازيكنان اصلــي تيم حداقل يك جلســه تمريني را از دست بدهند و نتوانند با آمادگي كامل در مســابقات حاضر شوند. اميدواريم هر چه سريعتر شرايط بچهها به لحاظ ســالمتي بهبود يابد و سرماخوردگي كه اين روزها اپيدمي شــده از تيم ما رخت بربندد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.