پورموسوي: ديگر اميدي به كسب سهميه آسيا نداريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســيروس پورموسوي ســرمربي اســتقالل خوزســتان كــه تيمش را بــراي پيــروزي مقابل ســياهجامگان آمــاده كرده بود، نه تنها نتوانســت به پيروزي برســد بلكه حتي شكست هم خورد. پورموســوي درباره اين باخت 2 بر يك در مشــهد ميگويــد: «به اكبر ميثاقيــان بابت اين پيــروزي تبريك ميگويم. ما پيشبيني يك بازي سخت را كــرده بوديم اما فكــر نميكرديم تا اين حد بازي پراشــتباهي انجام دهيم. اشــتباهات متعدد باعث شد ما در اين بازي شكست بخوريم اما در آينده بايد نقاط ضعف خودمــان را برطرف كنيم. من به داور مســابقه اعتراض نكردم اما فكر ميكنم پنالتي ما صددرصد بود. به خاطر شــرايط آب و هوايي نتوانستيم خوب تمرين كنيــم و به همين خاطر به بازيكنان جوان فرصت بازي داديم.»

سرمربي اســتقالل خوزستان كه ديگر شانسي براي تيمش قايل نيست كه سهميه آسيا بگيرد، ادامه ميدهد: «شــرايط بازيها با يكديگــر متفاوت است. ما امسال ســعي كرديم سهميه آســيا بگيريم اما با اين باخت اميدمان براي كسب ســهميه آسيا از بين رفت. حــاال تمركزمان روي ليــگ قهرمانان آسيا است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.